Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічне оцінювання регіонального розвитку

Метою дисципліни є розкриття ролі, основних цілей, методів та теоретико-методичних основ  аналізу соціально-економічних процесів, що відбуваються на регіональному рівні національної економіки, дати студентам теоретичні знання та практичні навички з методики проведення аналізу регіонального розвитку.

Завданнями дисципліни є забезпечення студентів знаннями та навичками стосовно:

  •    сутності, мети і завдань оцінки та аналізу регіонального розвитку;
  •    теоретичних основ та методології оцінки й аналізу регіонального розвитку;
  •     процедури та напрямів здійснення моніторингу регіональних ситуацій та регіональних проблем;
  •     інституційного та правового забезпечення регіонального розвитку;
  •     методики оцінки та аналізу природно-ресурсного потенціалу та рівня соціально-економічного розвитку регіону;
  •     особливостей здійснення аналізу інвестиційної привабливості та інвестиційних процесів в регіоні та фінансового забезпечення регіонального розвитку;
  •   здійснення практичних розрахунків щодо оцінки й аналізу демографічної ситуації та ринку праці, рівня життя та розвитку соціальної інфраструктури, екологічної ситуації  в регіоні;
  •     існуючих підходів, з врахуванням зарубіжного досвіду, щодо оцінки й аналізу людського розвитку на регіональному рівні.

Об’єктом дисципліни є  соціально-економічні процеси, що відбуваються на регіональному рівні національної економіки.
Предметом дисципліни є  методологія та методика аналізу розвитку окремих регіонів як складової частини національної економіки.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати основні поняття, сутність термінів, які застосовуються при здійсненні аналізу регіонального розвитку національної економіки та його оцінці; методику визначення основних індикаторів, що характеризують стан природно-ресурсного потенціалу регіону, рівень його економічного розвитку та фінансового забезпечення;  методичні основи аналізу інвестиційних процесів в регіоні, екологічного стану; методологічні аспекти оцінки та аналізу рівня життя населення в регіоні та виявлення диспропорцій у соціально-економічному розвитку на регіональному рівні.
Студент повинен вміти застосовувати набуті знання в своїй практичній роботі та самостійно оцінювати та аналізувати стан та рівень регіонального розвитку національної економіки в цілому, а також її окремих складових (регіонів): виконувати розрахунки показників, що характеризують окремі сторони рівня регіонального розвитку, визначати основні структурні співвідношення в соціально-економічному розвитку регіону, аналізувати розвиток окремих видів діяльності, рівень фінансового забезпечення та екологічний стан  в окремому регіоні; комплексно оцінювати вплив різноманітних факторів динаміку рівня життя населення в конкретному регіоні,  обґрунтовувати адресні управлінські рішення щодо підвищення ефективності регіонального розвитку.
 

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Економічне оцінювання регіонального розвитку (659 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Економічне оцінювання регіонального розвитку» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 Лютого 2018 р.
  • Економічне оцінювання регіонального розвитку (176.5 KB)Паспорт дисципліни «Економічне оцінювання регіонального розвитку» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).09 Вересня 2016 р.