Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інноваційні продукти: навчально-методичні розробки

Викладачами кафедри вперше в Україні здійснено розробку унікальних тренінгів, навчальних дисциплін та навчально-методичних матеріалів, які посилюють науковий та прикладний характер навчального процесу в університеті та є корисними для використання в програмах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери державного управління, керівних ланок менеджменту сфери бізнесу та спеціалістів національних та міжнародних організацій і установ, що здійснюють консалтингову діяльність.

Авторські права

 

 • Котенок Д.М.  «Методичні рекомен-дації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60629 видане Державною службою інтелектуальної власності України 14.07.2015 року на Літературно-письмовий твір)
 • Радіонова І.Ф.,Усик В.І. Навчальний посібник «Макроекономічний аналіз національної економіки» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60628 видане Державною службою інтелектуальної власності України 14.07.2015 року).
 • Федірко Н.В., Єфремов Д.П. «Електронний текст лекцій науки «Економіка суспільного сектору» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56006 видане Державною службою інтелектуальної власності України 11.08.2014 року на твір наукового характеру).
 • Єфремов Д.П. «Відеолекції з теоретичних основ макроекономіки» ("Відеолекції з макроекономіки") (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52341, видане Державною службою інтелектуальної власності України 29.11.2013 року на твір наукового характеру).

 

Начальні тренінги

 • Міжпредметний тренінг «Економічне зростання в у мовах циклічності» (автор к.е.н., доцент Волощенко В.С.)    Детальніше»
Міжпредметний тренінг «Економічне зростання в умовах циклічності» розроблений для студентів IІІ курсу галузі знань «Менеджмент і адміністрування» (спеціалізації «Менеджмент державних установ»). Сутність тренінгу полягає у тому, що його учасники, на основі одержаних під час теоретичного навчання знань, виконують розрахунки макроекономічних показників, здійснюють аналітичні висновки на основі отриманої інформації, визначають можливі напрями розвитку економіки України. Мета тренінгу полягає у активізації інтересу його учасників до проблем економічного зростання в умовах циклічності в Україні та інших країнах й мотивації їх до набуття подальших знань зі спеціальності. Тренінг проводиться в п’ять етапів, проходження яких забезпечує оволодіння студентами інструментарієм розрахунків макроекономічних показників задля здійснення аналітичних висновків щодо поточної макроекономічної ситуації на основі фактичних даних по Україні та інших країнах. Такі етапи охоплюють оцінку макроекономічної ситуації в поточному році в Україні на основі чітко визначених макроекономічних показників, складання індивідуальних аналітичних записок за запропонованими динамічними рядами, що характеризують економічне явище в Україні з відповідними розрахунками, написання есе, здійснення групових розрахунків коефіцієнтів регресії на основі статистичних даних України, моделювання емпіричних економіко-математичних моделей, а також побудову схеми причинно-наслідкових зв’язків сучасних економічних явищ України.

 

 • Міжпредметний тренінг «Комплексне державне управлінське завдання» (автори к.е.н., доцент Чистов С.М.,  д.е.н., доцент Ємельяненко Л.М., к.е.н., доцент Кульбачний В.С.)    Детальніше»
Міжпредметний тренінг «Комплексне державне управлінське завдання» розроблений для студентів IV курсу галузі знань «Менеджмент і адміністрування» (спеціалізації «Менеджмент державних установ»). Сутність тренінгу полягає в тому, що його учасники, на основі одержаних під час теоретичного навчання знань, виконують аналітичні й прогнозні розрахунки, визначають стратегічні напрями економічної політики, збалансовують і обґрунтовують параметри фінансової програми, передбачені нормативно-правовими документами і посадовими інструкціями. Мета тренінгу полягає у тому, щоб навчити його учасників виконувати управлінські завдання, передбачені Положенням про Управління макроекономічного аналізу та прогнозування Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Тренінг забезпечує формування навичок виконання типових функцій, що здійснюють спеціалісти Управління макроекономічного аналізу та прогнозування Мінекономіки. Проходження тренінгу відбувається у три етапи: І етап тренінгу передбачає оцінку макроекономічної ситуації в базовому році, пошуковий прогноз макроекономічних показників на рік t 1. Очікуваним результатом етапу є аналітичні висновки щодо тенденцій розвитку економіки України та пошуковий прогноз макроекономічних показників на короткостроковий період. ІІ етап тренінгу спрямований на визначення цілей, основних напрямів та пріоритетів економічної і соціальної політики на рік t 1. Його завданнями є визначення проблем соціально-економічної розвитку України, обґрунтування цілей її соціально-економічної політики та цільового прогнозу макроекономічних показників. ІІІ етап тренінгу охоплює нормативне прогнозування та збалансування макроекономічних показників на рік t 1. Під час цього етапу застосовується комп’ютерна програма «Фінансове програмування», за допомогою якої учасники тренінгу виконують всі завдання, пов’язані із розробкою матриці фінансових потоків програми.

 

 • Міжпредметний тренінг «Соціальний бюджет» (автори к.е.н., доцент Куценко Т.Ф., к.е.н., доцент Москалюк Н.П., к.е.н., доцент Ягодка А.Г.)  Детальніше»
Міжпредметний тренінг «Соціальний бюджет» розроблений для студентів V курсу магістерської програми «Державне управління економікою» як синтетичний інструмент практичного освоєння взаємопов’язаних навчальних та професійно-фахових завдань, що ставляться в рамках таких дисциплін, як «Бюджетно-податкова політика», «Система національних рахунків» та «Соціальна інфраструктура та політика». Тренінг базується на використанні економіко-математичної моделі «Соціальний бюджет», яка була розроблена за ініціативою Міністерства праці і соціальної політики в рамках проекту ПРООН/МОП/Світовий банк національною міжвідомчою робочою групою за допомогою експертів Міжнародної організації праці та Світового банку. Під час проходження тренінгу його учасники виконують спеціальні завдання, об’єднані у чотири етапи. І етап має за мету підготовку до змістовної частини тренінгу, ознайомлення з основними завданнями тренінгу, постановку управлінської задачі та початок рольової гри, вибір ролей та розподіл учасників на групи, початок роботи в групах. Під час цього етапу проводиться установча лекція щодо особливостей використання імітаційної моделі «Соціальний бюджет» в управлінській практиці. ІІ та ІІІ етапи є моніторингово-прогнозними і передбачають безпосередню роботу з імітаційною моделлю «Соціальний бюджет», ознайомлення з її структурою та модулями з метою здійснення прогнозних розрахунків окремих соціальних показників. ІV етап тренінгу є управлінсько-регуляторним та спрямований та проведення ділової гри. Остання передбачає визначення та обґрунтування пріоритетів та параметрів соціальної складової бюджетно-податкової політики України з метою вирішення найболючіших соціальних проблем та розробку інструментарію їх реалізації відповідно до макроекономічної із урахуванням світового досвіду.

 

Робочі програми навчальних дисциплін (наук)

 • Макроекономічний консалтинг (автори д.е.н., професор Малий І.Й., к.е.н., доцент Єфремов Д.П., к.е.н. Королюк Т.О.)   Детальніше
 • Моніторинг макроекономічної динаміки (автори д.е.н., професор Радіонова І.Ф., к.е.н., доцент Усик В.І.)    Детальніше
 • Оцінка ефективності державних управлінських рішень (автори д.е.н., професор Малий І.Й., к.е.н., доцент Сабадош Г.О.)     Детальніше
 • Економіка суспільного сектору (автор к.е.н., доцент Єфремов Д.П.)     Детальніше
 • Економіка галузевих ринків (автор к.е.н., доцент Жданов В.І.)    Детальніше
 • Економічне оцінювання регіонального розвитку (автор к.е.н., доцент Тищенко О.П.)     Детальніше
 • Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста (автор к.е.н., доцент Котенок Д.М.)    Детальніше
 • Управління економічним потенціалом міста (автор к.е.н., доцент Котенок Д.М.)    Детальніше

 

Відеолекції з науки "Макроекономіка"

Відеолекції з науки «Макроекономіка» є сучасним інноваційним способом вивчення студентами теоретичних основ макроекономіки, який орієнтований на зменшення витрат часу для опанування змісту навчального предмету.

Розробником представлених відеолекцій є доцент кафедри макроекономіки та державного управління Єфремов Д.П. На основі узагальнення особистого та колективного педагогічного досвіду було запропоновано створення інноваційного методичного підходу до викладання навчальних дисциплін.

Перевагою використання відеолекцій в навчальному процесі є онлайн-доступність базового нормативного матеріалу, що суттєво спрощує процес засвоєння нових та закріплення набутих знань (наприклад, перед іспитом). Трансляція матеріалу не лише через зорове, але й слухове сприйняття дозволяє посилити навчальний ефект за рахунок активізації додаткових видів пам’яті студентів.

Головною місією створення курсу відеолекцій з теоретичних основ макроекономіки є удосконалення аудиторних лекційних занять за рахунок посилення рівня їх науковості. Позбавляючи викладача необхідності відтворювати базові поняття дисципліни, їх використання дозволяє вивільняти аудиторний час для концентрування уваги на сучасних досягненнях макроекономічної науки.

Відеолекції з дисципліни «Макроекономіка» охоплюють ключових 10 тем, представлених нижче. Їх вивчення є обов’язковим відповідно до сучасних стандартів вищої освіти в галузі економічних спеціальностей.

 

Остання редакція: 24.07.18