Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макроекономіка (курс.роб)

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення студентами нормативного рівня знань з профільних дисциплін; формування досвіду самостійної роботи з наукової та іншою літературою, статистичними даними та матеріалами практики державного управління; набуття вмінь пов’язувати свої знання з практикою. Курсова робота допомагає студенту систематизувати отримані теоретичні знання, перевірити якість цих знань, оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень. Вже на рівні курсової роботи можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналізувати та систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета досліджень.

Основні етапи виконання курсової роботи

 

1. Вибір теми та визначення завдань дослідження.

2. Добір та вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації.

3. Складання плану роботи.

4. Написання та оформлення курсової роботи.

Остання редакція: 12.05.16