Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макроекономіка (Поглиблений курс)

Макроекономіка належить до базових дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну економічну підготовку бакалаврів всіх спеціальностей напрямів     “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”. Проте курс «Макроекономіка (поглиблений курс)» розширює базові знання з макроекономіки і тому призначений для навчання бакалаврів за напрямом “Менеджмент державних установ” усіх форм навчання.

 Мета його полягає в тому, щоб поглибити теоретичні знання з макроекономіки та навчити студентів розуміти макроекономічні моделі економічного зростання та відкритої економіки. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв’язки в економіці, що знаходять своє відображення через такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція, інфляція, валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається вирішення таких завдань:

–     розкриття основних положень макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика;

–    висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної нестабільності;

–    розгляд базових моделей макроекономічної рівноваги;

–    розкриття механізму окремих складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної;

–    визначення факторів та розкриття основ моделювання економічного зростання.

Наука посідає важливе структурно-логічне місце в навчальному процесі підготовки фахівців. Вона викладається після вивчення наук «Макроекономіка» та «Основи економічної науки»

Під час вивчення науки студент повинен засвоїти знання: з теоретико-методлогічних засад формування макроекономіки як науки; теоретичне концепції циклічності розвитку національної економіки; про особливості формування та функціонування ринку праці за різних типів економічних  систем та на різних фазах економічного циклу; сучасні моделі ринку праці, інвестицій, фінансового ринку; теоретико-методологічні особливості реалізацій сучасної фіскальної та монетарної політики,  регулювання зовнішньоекономічної активності. Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню в них вмінь та навичок самостійного науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій суспільних і державних потреб та інтересів.

В процесі викладання дисципліни «Макроекономіка (поглиблений курс)» передбачається набуття студентами загальних (інструментальних, міжособистісних та системних), глобальних та спеціальних (фахових) компетентностей, на формування яких спрямоване кожне семінарське (практичне, лабораторне)  заняття з дисципліни.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Макроекономіка (Поглиблений курс) (30.7 KB) паспорт дисципліни Макроекономіка (поглиблений курс) для  спеціальності  Публічне управління та адміністрування15 Лютого 2018 р.
  • Макроекономіка (поглиблений курс) (512.5 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Макроекономіка» (для студентів спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 Лютого 2018 р.