Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національна економіка

Розкриваються теоретичні засади функціонування господарського комплексу країни, розглядаються показники, які відображають потенціал та структуру реальної економіки, роль фінансового сектора в структурі національної економіки, організаційно – економічні механізми управління національною економікою, соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні аспекти її функціонування. 

 

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / [О. П. Тищенко, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Савченка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2011. - 646 с. 

Остання редакція: 26.02.19

Публікаціі з предмету