Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління ціноутворенням

Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками з питань методології, управління та формування цін. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії, наукових розробках вітчизняних та закордонних учених, законах та нормативно-правових актах, що діють в українській економіці.
    Завданнями науки ( дисципліни) є забезпечення студентів знаннями та навичками стосовно:
?    теоретичних основ ціноутворення;
?    методики формування цін та її окремих елементів;
?    сутності методів ринкового ціноутворення;
?    формування цін на товари та послуги;
?    особливостей установлення цін  на зовнішньому ринку;
?    методологічних підходів до розробки цінової політики держави;
?    цілей і методів державного регулювання цін та його вплив на економічні процеси.
    Предметом науки (дисципліни) є формування цін та державне управління процесами ціноутворенням.
Дисципліна посідає важливе структурно-логічне місце в навчальному процесі підготовки фахівців. Вона викладається після вивчення таких дисциплін, як “Макроекономіка”, “Мікроекономіка” та «Державне регулювання економіки».
Під час вивчення науки (дисципліни) студент повинен засвоїти знання: з теоретичних засад ціноутворення, системи діючих цін та їх функцій, ролі витрат у формуванні цін та визначення в їх складі основних елементів, методів ринкового ціноутворення, особливостей встановлення цін на зовнішньому ринку, основ формування цінової політики держави та підприємства, необхідності державного регулювання цін та функцій органів ціноутворення, впливу на економічні процеси державного управління ціноутворенням.       Студент повинен вміти здійснювати аналіз цінової ситуації в країні, розрахувати основні елементи ціни та її загальний рівень, провести аналіз беззбитковості прийняття рішень щодо встановлення певного рівня ціни, обґрунтувати цілі та напрями цінової політики суб’єктів підприємництва, проводити моніторинг цін, формулювати стратегічні і тактичні цілі цінової політики держави.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Управління ціноутворенням (396 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Управління ціноутворенням» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 Лютого 2018 р.
  • Управління ціноутворенням (79 KB)Паспорт дисципліни вибіркового циклу «Управління ціноутворенням» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 Липня 2016 р.