Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління економічним потенціалом міста

Метою дисципліни є формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком економічного потенціалу міста як збалансованої соціально-економічної системи, набуття практичних навичок проведення комплексного аналізу і діагностики рівня використання економічного потенціалу міста як основи ефективного управління.
Завдання дисципліни полягає у тому, щоб дати студентам комплекс знань про економічний потенціал міста, сформувати у них навички територіального мислення, навчити користуватися набутими навичками і знаннями для вирішення завдань, пов'язаних з управлінням економічним потенціалом міста.
Предметом дисципліни є методи і процеси управління економічним потенціалом міста.
Дисципліна посідає важливе структурно-логічне місце в навчальному процесі підготовки фахівців. Вона викладається після вивчення дисциплін “Макроекономіка”, та «Державне регулювання економіки», «Статистика», «Регіональна економіка» та «Просторова економіка» , «Національна економіка»
Під час вивчення дисципліни студент повинен засвоїти наступні знання та отримати такі уміння:
•     структуро-логічної побудови економічного потенціалу міста;
•    чітко уявляти сутність, роль і функції всіх структурних складових економічного потенціалу;
•    уміння аналізувати ступінь задіяності основних складових економічного потенціалу міста;
•    розуміння загальних закономірностей формування та розвитку економічного потенціалу міста;
•    мати уявлення про просторові особливості формування та розвитку економіки міста;
•     вміти на основі фактологічного та статистичного матеріалу приймати рішення, що поєднують галузеві і територіальні інтереси;
•    зрозуміти нерозривність взаємозв’язку ефективного управління економічним потенціалом та якісними і кількісними параметрами розвитку міста;
•    вміти адекватно використовувати сучасні методи управління економічним потенціалом міста.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Управління економічним потенціалом міста (26.6 KB)Паспорт з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Управління економічним потенціалом міста» (для студентів спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 Лютого 2018 р.
  • Управління економічним потенціалом міста (111.2 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Управління економічним потенціалом міста» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 Лютого 2018 р.