Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коссе Дмитро Дмитрович

Кафедра: Кафедра адміністративного та фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Отримав вищу юридичну освіту в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (2001 р.) за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація юрист). В тому ж році вступив до аспірантури Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

2014 р. і дотепер – ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,  кафедра правового регулювання економіки (доцент); кафедра фінансового права (доцент).

У 2007 р. захистив дисертацію на тему: «Особливості правового режиму оподаткування суб’єктів спеціальних економічних зон в Україні» у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Працює над докторською дисертацією за темою «Правовий режим у сфері регулювання економічних відносин» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Напрями наукових досліджень:  правове регулювання економічних процесів в державі за допомогою встановлення, зміни та припинення особливих правових режимів; податкове право, правове регулювання економічних відносин.

5 основних публікації за останні 5 років:

1. Коссе Д.Д. Правовий режим (інтеграційний та поза галузевий підхід). Часопис Київського Університету права. 2014. № 2. С. 114-119.

2. Коссе Д. Д.  Аналіз можливостей застосування правових режимів в економіці України. Правове регулювання економіки. 2014. № 14. С. 149-161.

3.   Коссе Д.Д. Особливості застосування правового режиму найбільшого сприяння в економіці України. Часопис Київського Університету права. 2015. № 4. С. 80-85.

4.  Коссе Д.Д. Правове забезпечення інтеграційних процесів України та ЄС. Часопис Київського Університету права. 2016. № 3. С. 386-389.

5. Коссе Д.Д. Режим найбільшого сприяння в економіці України. Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки: зб. наук. пр. /М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. Київ : КНЕУ. 2016. № 2. С. 84–93.

Навчальні дисципліни, які викладає: податкове право (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), вирішення податкових спорів, фінансовий процес, міжпредметний тренінг – (другий (магістерський) рівень вищої освіти), тенденції розвитку податкового права (третій (доктор філософії) рівень вищої освіти).

Підвищення кваліфікації:  Інститут підвищення кваліфікації КНЕУ, за програмою «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі економічного університету», свідоцтво 12СС 02070884 / 035765; реєстрац. № 435 від 10.05.2017 р.

Контактна інформація:

сл. тел. (044) 489-09-33

e-mail: dmkocce@gmail.com

години консультацій: 13.15-14.15, четвер

каб. 320, 3 поверх, 5 корпус КНЕУ,

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", 

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81