Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Пожидаєва Марія Анатоліївна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Вищу освіту здобула  у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка (з відзнакою, 1999 р.), за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація магістр права).

1999-2006 рр. - Національний технічний університет України "КПІ" (старший викладач).

2006-2010 рр. - Київський національний лінгвістичний університет (доцент).

2010-2016 рр. - Національна академія внутрішніх справ (доцент).

2016 р. і дотепер - ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра фінансового права (доцент).

2005 р. – захист дисертації за темою: «Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва» та здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукза спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін.

Напрями наукових досліджень: фінансове право, податкове право, банківське право, адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері фінансів.

5 основних публікацій за останні 5 років:

1. Пожидаєва М. А. Бюджетне, податкове і митне право України: Навч. посіб. 2-ге вид., допов. і перероб. К.: Правова Єдність, 2017. 88 с. 

2. Фінансове право: навч. посіб. з грифом МОН України (лист № 1/4/18-Г-2987.1 від 31.12.2008) [Пожидаєва М.А. та ін.]; за заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова. К.: КНТ, 2014. 600 с. (у співав.).

3. Адвокатський іспит: підготовчий курс: навч. посіб. 6-те видання, доповн. і перероб. [Пожидаєва М.А. та ін.]. К.: Алерта, 2018. 864 с. (у співав.).

4. Пожидаєва М. А. Правовий аналіз «прихованих» ризиків незакритих карткових рахунків. Правове регулювання економіки. 2017Вип. 16. С. 81-92.

5. Пожидаєва М. А. Основи фінансового права в Україні: аксіологічний та гносеологічний аспекти. Держава і право.Серія Юридичні науки. 2016. Випуск 74. С. 350-359.

Навчальні дисципліни, які викладає: фінансове право (бакалаврський рівень вищої освіти), податкове право (бакалаврський рівень вищої освіти), захист прав користувачів платіжих систем (магістерський рівень вищої освіти).

Підвищення кваліфікації

1. Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України за темою «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» (свідоцтво №12 СПВ 130837 від 20.03.2015 р.);

2. Інститут післядипломної освіти КНЕУ за програмою «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя» (свідоцтво № 12СС 02070884/063345-18; реєстрац.№ 95 від 29.03.2018 р.).

Контактна інформація: 

сл. тел. (044) 489-09-33

e-mail: pravo20@bigmir.net

години консультацій: 13:10-14:10, понеділок

кабінет 320, 3 поверх, 5 корпус КНЕУ, 

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана",

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81