Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні.
Тема 2. Правопорушення проти власності.
Тема 3. Правопорушення в сфері господарської діяльності.
Тема 4. Види юридичної відповідальності за правопорушення, що посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України.
Модуль ІІ.
Тема 5. Види юридичної відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.
Тема 6. Відповідальність за службові правопорушення в сері економіки.
Тема 7. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.
Викладацький склад:
доцент, кандидат юридичних наук І.П. Васильківська.
Тривалість:  180 год., кредити ЕСТS — 5, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 20 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 39 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 20.05.15

Публікаціі з предмету