Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кримінальне право

Курс “Кримінальне право України” належить до числа фундаментальних, базових юридичних дисциплін. Даний предмет викладається на другому курсі.
    Метою дисципліни “Кримінальне право України є виховання у студентів відповідального ставлення до кримінального закону, формування професійного юриста, здатного до прийняття самостійних рішень по  складним юридичним питанням, набуття навичок правильної кваліфікації суспільно небезпечних діянь, суворе дотримання законності, вивчення Кримінального кодексу та інших джерел.
    Завдання дисципліни полягає в глибокому засвоєнні студентами навчального матеріалу, в якому розглядаються теоретичні положення, що розкривають зміст кримінально – правових норм і дозволяють студентам засвоїти суму знань, необхідних для обґрунтованої кримінально – правової оцінки вчиненого злочину в якості особи, яка застосовує кримінальний закон.
    Предмет дисципліни –вивчення основних інститутів кримінального права, відносин, що виникають в результаті вчинення злочину між особою, що його вчинила та державою, дослідження злочинного діяння, підстав кримінальної відповідальності, та ін.
    Для оволодіння знаннями з даної дисципліни слід вивчати не лише Кримінальний кодекс України, а й Постанови Пленумів ВСУ, в яких даються роз’яснення, щодо проблемних питань, монографії та підручники провідних вчених України та зарубіжних країн.
    Знання тем, передбачених дисципліною “Кримінальне право України” сприятиме правовій підготовці спеціалістів, що в майбутньому надасть  можливості чітко орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві, самостійно тлумачити закони та грамотно кваліфікувати злочини.
Після вивчення даного курсу студенти повинні:
знати: розглядаючи Загальну частину Кримінального права - історію розвитку кримінального законодавства, основні принципи кримінального права, поняття злочину, поняття та підстави кримінальної відповідальності, стадії вчинення злочинів, система та види покарань за вчинені злочини, а також звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарань. Безперечно для правової обізнаності будь – якого громадянина, а юриста особливо, необхідно знати основні інститути Загальної частини, такі як обставини, що виключають злочинність діяння, співучасть у злочині, поняття судимості та її правові наслідки, а також про умови застосування примусових заходів медичного характеру до особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
При вивченні Особливої частини кримінального права увага майбутніх юристів в сфері правового регулювання економіки зосереджується на оволодінні знаннями та навичками кваліфікації злочинних діянь, націлених проти основ національної безпеки України, життя і здоров’я громадян, волі, честі і гідності, політичних, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, злочинних діянь проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також проти правосуддя.
уміти: працювати з Кримінальним кодексом України та іншими нормативно - правовими актами, тлумачити зміст норм закону, правильно кваліфікувати суспільно небезпечні діяння, враховуючи всі обставини справи, логічно та послідовно викладати матеріал, обґрунтовано та науково відстоювати свою думку.

Опис. Змістові модулі

Загальна частина.

Модуль 1

1.      Поняття система і наука кримінального права.

2.      Закон про кримінальну відповідальність.

3.      Поняття злочину. Класифікація злочинів.

4.      Кримінальна відповідальність

5.      Юридичний склад злочину.

6.      Стадії вчинення злочинів.

7.      Обставини, що виключають злочинність діяння.

8.      Повторність, сукупність, рецидив злочину.

9.      Звільнення від кримінальної відповідальності.

10.     Співучасть

Модуль 2

Теми:

1.      Множинність злочинів.

2.      Обставини, що виключають злочинність діяння.

3.      Звільнення від кримінальної відповідальності. 

4.      Покарання і цілі покарання.

5.      Система і види покарань.

6.      Призначення покарань.

7.      Звільнення від покарання та його відбуття.

8.        Судимість.

 

Особлива частина.

Модуль 1:

1.      Злочини проти основ національної безпеки України.

2.      Злочини проти життя і здоров’я особи.

3.      Злочини проти волі, честі і гідності особи.

4.      Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

5.      Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

6.      Злочини проти власності.

7.      Злочини у сфері господарської діяльності.

8.      Злочини проти довкілля.

9.      Злочини проти громадської безпеки.

10.     Злочини проти безпеки виробництва.

 

Модуль 2

1.      Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

2.      Злочини проти громадського порядку та моральності.

3.      Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

4.      Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

5.      Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

6.      Злочини у сфері використання електронно – обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

7.      Злочини у сфері службової діяльності.

8.      Злочини проти правосуддя.

9.      Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

10.     Злочини проти мира, безпеки людства і міжнародного правопорядку.

Викладацький склад:
доцент, кандидат юридичних наук Ю.М. Нечипорук
доцент, кандидат юридичних наук  К.І. Ілікчієва,
Тривалість: 360  год., кредити ЕСТS — 10, семестр —1 та 2.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 160 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 128  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 88 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 06.11.18

Публікаціі з предмету

  • Кримінальне право (711 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Кримінальне право»08 Листопада 2016 р.
  • Кримінальне право (155.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Кримінальне право»08 Листопада 2016 р.
  • Кримінальне право (62.5 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Кримінальне право”  .Дисципліна бакалаврського рівня. 24 Вересня 2015 р.
  • Кримінальне право (373.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Кримінальне право”   14 Вересня 2015 р.