Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ільницька Надіра Фатехівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії

1997 - 1999 рр. - помічник юриста у юридичному відділі спільного українсько- люксембурзького підприємства «Інтеркас-Київ».

1999 – 2001 рр. - асистент кафедри правознавства КНЕУ.

2001 – 2016 рр. – старший викладач кафедри правознавства (згодом – кафедри теорії та історії держави і права).

2016 року і дотепер – старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права (правового регулювання економіки).

Очолювала навчально-методичну секцію «Правознавство». Є керівником переддипломної студентської практики від кафедри підприємницького та корпоративного права.

Напрями наукових досліджень пов’язані з державним регулюванням діяльності суб`єктів господарювання, правовими аспектами легітимації та припинення суб`єктів господарювання – юридичних осіб, особливостями правового статусу відокремлених підрозділів юридичних осіб.

5 основних публікацій за останні 5 років:

1. Ільницька Н.Ф Сутність державного регулювання діяльності юридичних осіб приватного права // Юридична Україна. – 2012. - № 10. – с.18-25.

2. Правознавство [Електронний ресурс] : практикум / Н. В. Грищук, Н. Ф. Ільницька; М-во освіти інауки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2013. – 123 с.

3. Ільницька Н.Ф. Співвідношення понять «державне управління», «державне регулювання», «публічне адміністрування»: сучасні тенденції // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 лютого 2018 року. Тези наукових доповідей. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 161 с. – с.52-55.

4. Ільницька Н.Ф. Щодо поняття припинення суб’єктів господарювання за законодавством України // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16–17 березня 2018 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – 108 с. - с.76-79.

5. Ільницька Н.Ф. Питання правового регулювання державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку:Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м.Київ, 29-30 березня 2018 року - Київ: КНЕУ. – c. 104-106.

Дисципліни, які викладає –«Правове регулювання господарської діяльності», «Підприємницьке право», «Правове регулювання припинення суб`єктів господарювання», «Правове регулювання діяльності суб`єктів малого бізнесу».

Опубліковано 23 роботи наукового та навчально-методичного характеру.

Контактна інформація – e-mail: nadira.ilnytska@kneu.edu.ua

Години консультацій:

верхній тиждень (середа) – 11.45 – 13.45 (ауд.307, корп. 5)

нижній тиждень (понеділок) – 16.00-18.00 (ауд.139, корп. 1)

номер кабінету 307, поверх 3, корпус 5