Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шульженко Федір Пилипович

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Заступник голови вченої ради університету, завідувач кафедри, професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор політичних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

       Вищу юридичну освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України. У 1971–1987 рр. працював в оперативних підрозділах системи Міністерства внутрішніх справ. Полковник внутрішньої служби, почесний член Союзу юристів України. З 1987 р. по 1991 р. – на викладацькій роботі. Працював у Київському інституті Національної академії внутрішніх справ України. З 1992 р. по 1997 р.  доцентом, а потім професором у Київському інституті при Національній академії внутрішніх справ; з листопада 1997 р. – завідувачем відділу конституційного законодавства вІнституті законодавства Верховної Ради України, а з липня 1998 року – заступником директора з наукової роботи цього інституту та за сумісництвом завідувачем кафедри правознавства Київського національного економічного університету. З квітня 2000 р. перейшов на постійну роботу в КНЕУ на посаду завідувача кафедри правознавства. В 1990 р. в Інституті філософії НАН України захистив дисертацію, в якій досліджував особливості політико-правової свідомості працівників державних силових структур в умовах трансформаційних змін суспільства. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Соціально-правова держава: сутність, проблеми політичної модернізації».

          У 2007 р. Ф.П. Шульженко нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». Здійснює наукове керівництво здобувачами наукового ступеня кандидата наук. Є членом Вченої ради університету, а також членом спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

          Викладає навчальну дисципліну «Теорія права», досліджує проблеми філософії права, правового забезпечення модернізаційних процесів громадянського суспільства та його інститутів. Окремі результати наукових досліджень викладені в низці публікацій, серед яких: «Деякі історико-філософські аспекти сутності права»; «Адміністративна реформа: деякі політичні та правові аспекти»; «Політична безпека України: питання впорядкування законодавства»; «Ідея соціально-правової держави та її втілення в нормах міжнародного права»; «Політико-правові проблеми формування соціальної держави в Україні»; «Громадянське суспільство і соціально-правова держава: характер взаємовідносин»; «Соціальна, правова держава в Україні: суспільний ідеал і реальність»; «Соціально-правова держава: поняття та функції»; «Суспільство перехідного типу: соціальна безпека та чинники загроз»; «Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації»; «Тенденції економічної злочинності і світові глобалізаційні процеси»; «Прокуратура в механізмі соціальної правової держави: реалії та перспективи»; «Соціальна правова держава: становлення ідеї у філософсько-правовій думці Західної Європи і США»; «Соціально-правова держава і економіка: проблеми взаємозв’язку»; «Філософсько-правові проблеми вдосконалення судової влади в сучасній Україні»; «Трансформація ідеї соціальної правової держави в теоретичних концепціях західної соціал-демократії»; «Проблеми взаємозв’язку парламенту і глави держави в контексті політичної модернізації»; «Основні етапи розвитку української політико-правової ідеології»; «Парламент у механізмі соціальної держави: проблеми вдосконалення юридичного статусу»; «Юридична освіта в Україні і Болонський процес: проблеми інтеграції» та інші.

          Кафедра теорії та історії права, яку він очолює, забезпечує викладання таких наук та навчальних дисциплін: «Теорія права», «Історія права України», «Історія права зарубіжних країн», «Вступ до спеціальності: юридична деонтологія (тренінг-курс), «Історія правових учень», «Філософія права», «Нормотворча діяльність»  − для студентів бакалаврату; «Компаративна теорія права», «Методологія науково-правових досліджень», «Сучасні теорії інтерпретації права» − для студентів, які навчаються в магістратурі.