Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія права зарубіжних країн

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Предмет і методологія історико-правової науки. Первісне (додержавне) право.
Тема 2. Східна державно-правова традиція. Особливості формування держави і права в країнах Стародавнього Сходу.
Тема 3. Виникнення європейської державно-правової традиції. Історя держави і права Стародавньої Греції та Риму.
Тема 4. Формування романо-германської традиції держави і права.
Тема 5. Романська правова традиція. Історія держави і права Франції.
Т
ема 6. Германська правова традиція. Історія держави і права Німеччини.

Модуль ІІ.
Тема 7. Англо-американська історико-правова традиція. Загальне право та право справедливості.
Тема 8. Історія держави і права Великобританії.
Тема 9. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки.
Тема 10. Історичні перспективи політико-правової інтеграції.

Викладацький склад:
 кандидат юридичних наук, доцент  Шаркова І.М.
 

Тривалість: 120 год., кредити ЕСТS — 4, семестр — 2.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 22 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 32 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 12 академічних годин).

Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю знань студента є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних (контрольних) завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю.

Остання редакція: 24.08.17

Публікаціі з предмету

  • Історія права зарубіжних країн (144.7 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Історія права зарубіжних країн»08 Грудня 2017 р.
  • Історія права зарубіжних країн (85 KB)паспорт навчальної дисципліни «Історія  права зарубіжних країн».  .Дисципліна бакалаврського рівня.08 Грудня 2017 р.