Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проблеми теорії держави і права

Опис.

Модуль І.

ТЕМА 1. Теорія держави і права як наука: сучасний погляд.

ТЕМА 2. Проблеми методології теорії держави і права.

ТЕМА 3. Державорозуміння: історичний огляд та сучасні підходи.

ТЕМА 4. Проблеми функціонування, реформування та розвитку сучасної держави.

Модуль ІІ.

ТЕМА 5. Проблема праворозуміння у юридичній науці.

ТЕМА 6. Внутрішня будова права України та зовнішня форма його прояву.

ТЕМА 7. Сучасні проблеми правотворчості.

ТЕМА 8. Дія права: питання теорії та практики.

ТЕМА 9. Сучасні проблеми правореалізації.

ТЕМА 10. Юридично значуща поведінка та юридична відповідальність.

ТЕМА 11. Питання співвідношення держави і права між собою та з іншими суспільними явищами.

ТЕМА 12. Еволюція правової системи України.

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент Риндюк В.І.,
кандидат юридичних наук, доцент Рижук Ю.М.

Тривалість: 120 год, кредити ECTS — 4, семестр — 9.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Очна форма навчання:

лекції (загальний обсяг — 22 академічні години);

практичні заняття (загальний обсяг — 36 академічних годин);

виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 18 академічних годин);

самостійна робота студента (загальний обсяг — 40 академічних годин);

підсумковий контроль (загальний обсяг — 4 академічні години).

Заочна форма навчання:

контактні заняття (загальний обсяг — 20 академічних годин);

виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 22 академічні години);

самостійна робота студента (загальний обсяг — 74 академічні години);

підсумковий контроль (загальний обсяг — 4 академічні години).

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Об’єктами поточного контролю є: виконання завдань та відповіді на практичних або контактних заняттях; виконання модульних завдань; виконання студентом завдань для самостійного опрацювання.

Підсумковою формою контролю знань за даною дисципліною є іспит.

Остання редакція: 22.10.16