Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до спеціальності: юридична деонтологія (тренінг-курс)

Опис. Змістові модулі.
Модуль І.
Тема 1. "Вступ до спеціальності: юридична деонтологія" як навчальна дисципліна
Тема 2. КНЕУ у системі національної та європейської вищої освіти
Тема 3. Юридична професія та юридична діяльність: поняття, сутність та зміст
Тема 4. Юридична наукова діяльність
Тема 5. Юридичні спеціальності
Тема 6. Професійна діяльність слідчого

Тема 7. Професійна діяльність судді
Тема 8. 
Професійна діяльність прокурора

Модуль ІІ.
Т
ема 9. Професійна діяльність адвоката
Тема 10. Професійна діяльність нотаріуса
Тема 11. 
Професійна діяльність працівників юридичної служби
Тема 12. Правова культура юриста
Тема 13. Етична культура юриста
Тема 14. Естетична культура юриста

Тема 15. Політична та інформаційна культура юриста
Тема 16. Стандарти юридичної професії

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент Кожура Л.О.;
старший викладач Маркарян М.В.

Тривалість: 90 год, кредити ЕСТS — 3, семестр — 1.

Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 8 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 32 академічних годин),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 41 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 9 академічних годин).
Поточний контроль: виконання завдань для самостійного опрацювання та перевірка індивідуальних завдань — рефератів; виконання модульних (контрольних) завдань.

Оцінювання.
Підсумковий контроль: залік на основі результатів поточного модульного контролю.

Остання редакція: 24.08.17

Публікаціі з предмету