Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Федірко Олександр Анатолійович

Кафедра: Кафедра європейської економіки і бізнесу
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Одержав вищу освіту (магістр з управління міжнародним бізнесом) у Київському національному економічному університеті у 2001 році.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки» зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

З 2006 року працював на посаді доцента кафедри міжнародної економіки КНЕУ.

З 2010 року працював на посаді доцента кафедри європейської інтеграції та виконував обов'язки заступника завідувача кафедри.

У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему «Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці ЄС» зі спеціальності 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини.

З 2017 року працює на посаді завідувача кафедри європейської інтеграції, з вересня 2018 року - кафедра європейської економіки і бізнесу.

З 2011 року бере участь  у розробці та реалізації міжнародних тренінгових проектів фонду Жана Моне (Програми ЄС "Lifelong Learning"), що реалізуються на базі КНЕУ за підтримки Європейської Комісії (Тренінг "Адвокація європейської інтеграції" (2011-2014) та Тренінг "Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС" (2012-2015)).

Активно співпрацює з Європейською Комісією, Regional Studies Association (Великобританія), Краківським економічним університетом, Жешовським університетом (Польща), Університетом міста Фоджа (Італія).

Менеджер міжнародних проектів Фундації сприяння європейській інтеграції (Україна).

Брав участь у якості експерта та тренера у міжнародних проектах London Metropolitan University, Global Opportunities Fund (Великобританія), фонду Фрідріха Еберта (Німеччина).

Проходив стажування за міжнародними програмами фонду «InWent» (ФРН), Macedonian Centre for European Training (Республіка Македонія), London Metropolitan University (Великобританія).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Федірко О.А. Основні тенденції глобалізації інноваційної сфери; Національні інноваційні системи країн високого конкурентного статусу; Інноваційна конкурентоспроможність країн в умовах техноглобалізму // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку. Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 633-651, 678-714.
 2. Федірко О.А. Передумови та перспективи конвергенції національної інноваційної системи України до науково-дослідного простору ЄС // Спільний Європейський Економічний Простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей. Монографія./ Заг. ред. Д.Г. Лук’яненко, В.І. Чужиков. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 347–358.
 3. Fedirko O.A., Chuzhykov V.I., Fedirko N.V. The Model of Compensatory Economic Growth // Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases / Ed. by Victor Chuzhykov, Dmytro Lukianenko, Michal Gabriel Wozniak – Kyiv: KNEU, 2013. – P. 324-349 (688 p).
 4. Федірко О.А. Інноваційний потенціал України в контексті інтеграційних процесів у ЄС; Трансформація промислової структури ЄС // Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, та ін.] ; за заг. ред. докторів екон. наук, професорів Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. − К. : КНЕУ, 2011. − 703, [1] с. (особисто – 1,2д.а. два параграфи у співавторстві з Чужиковим В.І. та Лиськовою).
 5. Федірко О. А. Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС : монографія / Олександр Анатолійович Федірко. — Київ: КНЕУ, 2017. — 528 с. (18,13 др. арк.).

Навчально-методичні публікації

 1. Антонюк Л.Л., Ільницький Д.О., Кучеренко Д.Г., Федірко О.А. Методичні матеріали з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів економічних спеціальностей / Навчально-методичне видання.  – К.: ІЕЕП, 2007. - 49 с. (особисто - 1,22 др. арк.)
 2. Ільницький Д.О., Олефір А.О., Федірко О.А. Конвергенція економічних інтересів України та Європейського Союзу: організаційно методичні матеріали для проведення міжпредметного тренінгу з курсів „Європейська інтеграційна політика”, „Європейські стратегії України”, „Управління міжнародною конкурентоспроможністю” для магістрів спеціальності 8103 „Міжнародна економіка” магістерської програми „Європейська інтеграція”. – К.: КНЕУ­­­­­­­­­, 2008. – 178 с.
 3. Європейська інтеграція (збірник кейсів) / За заг. Ред. В.І. Чужикова. ­– К.: КНЕУ, 2009. – 203 с.
 4. Європейська інтеграційна політика: навч. Посіб. / [А.М. Поручник, В.І. Чужиков, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко]; за аг. Ред.. д-ра екон. Наук, проф. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 451 с. (гриф МОН України Лист № 1/11-8593 від 14.10.2009).
 5. Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб. / Є 24 [О.А. Федірко, В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко та ін..]; за заг. ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 214 с. (12,49 др. арк., особисто автор – 2,5 др. арк.) (гриф МОН України Лист № 1/11-3149 від 16.04.2010). 
 6. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції (Тренінг «Підготовка фахівців з європейської інтеграції») / за ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2014. — 224 с.(13,02 др. арк., особисто – 3,8 др. арк.).
 7. Практикум  з  проведення  тренінгів  з  європейської  інтеграції. Тренінг«Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» /[В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова. — К. : КНЕУ, 2015. — 232 с. (13,48 др. арк., особисто – 4 др. арк.).
 8. Практикум  з  проведення  тренінгів  з  європейської  інтеграції (Тренінг «Занурення в ЄС: тренінг для шкільних вчителів») / за ред.. В.І. Чужикова, Н.М. Чепурної. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2015. – 248 с.
 9. Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. — К.: КНЕУ, 2016. — 495 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Федірко О.А. Трансформаційні зміни в промисловій структурі Європейського Союзу / Федірко О.А., Чужиков В.І., Ільницький Д.О. // Економіка України: політико-економічний журнал Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук України. — 2006. — Вип. № 6 (535) — С.85-93.

2. Федірко О.А. Інститути технологічного трансферу як головна ланка національних інноваційних систем / О.А. Федірко // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». — 2006. — Вип. №12. —  С. 138-150.

3. Федірко О.А. Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики / О.А. Федірко // Міжнародна економічна політика: науковий журнал. — К: КНЕУ. — 2007. — №6. — С. 63-88.

4. Федірко О.А. Розвиток регіональної інфраструктури як інструмент регулювання економіки / О.А. Федірко, Д.О. Ільницький //  Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка : збірник наукових праць. — Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. — № 3(7). — С. 49-59. 

5. Федірко О.А. Державне регулювання оплати праці: світовий досвід та практика України / О.А. Федірко, Н.В. Федірко // Україна: аспекти праці: науково-економічний та суспільно-політичний журнал. — К.: «ВІПОЛ». — 2011. — №5. — С. 22-30.

6. Федірко О.А. Європейський контекст інноваційної конкурентоспроможності української економіки / О.А. Федірко, О.Д. Лук`яненко // Ринок цінних паперів України: науковий, виробничо-практичний журнал. — 2012. — №10. — С. 33–39.

7. Федірко О.А. Роль локальних інноваційних моделей в економічному розвитку постсоціалістичних країн Європи / О.А. Федірко, О.Д. Лук`яненко // Проблемы  развития  внешнеэкономических  связей  и  привлечения  иностранных  инвестиций: региональный аспект: сборник  научных  трудов. — Донецк: ДонНУ, 2013. — Т.2. — С. 340-345.

У наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:

1. Федірко О.А. Формування нової локально-інноваційної парадигми регіональних досліджень / О.А. Федірко // Регіональна економіка: науково-практичний журнал. ІРД ім. М.І. Долішнього НАН України. (Index Copernicus). — 2015. — №3 (77). — С. 24-33.

2. Федірко О.А. Сучасна методологія дослідження локалізації інноваційної діяльності в умовах глобалізації / О.А. Федірко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. — Науки: Економіка, політологія, історія. (реферативна база даних «Україніка наукова», Український реферативний журнал «Джерело», Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, eLIBRARY.ru (РИНЦ), Google Scholar, електронний архів Одеського національного економічного університету). — 2015. — № 12 (232). – С. 214-227.

3. Федірко О.А. Ендогенні чинники локального інноваційного розвитку в умовах глобалізації / О.А. Федірко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». (Centre International de l'ISSN, Index Copernicus). – 2015. – Випуск 14, частина 3. – С. 27-30.

4. Федірко О.А. Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС / О.А. Федірко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». (Google Scholar, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). — 2015. — №14. — С. 34-38.

5. Федірко О.А. Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань / О.А. Федірко, В.І. Чужиков // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. — Науки: Економіка, політологія, історія. (реферативна база даних «Україніка наукова», Український реферативний журнал «Джерело», Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, eLIBRARY.ru (РИНЦ), Google Scholar, електронний архів Одеського національного економічного університету). — 2016. — №6 (238). — С. 147-160 (0,8 д.а., особисто автору 0,4 д.а. – кластерний аналіз інноваційного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС).

6. Федірко О.А. Інструментарій фінансування інноваційного розвитку в ЄС / О.А. Федірко // Ринок цінних паперів України. (Google Scholar). — 2016. — № 5-6. — С. 29‑36.

7. Федірко О.А. Позиціонування європейських компаній у глобальному інноваційно-інвестиційному середовищі / О.А. Федірко // Інвестиції: практика та досвід. (Index Copernicus, Google Scholar, SIS). — 2017. — № 9. — С. 30-33.

8. Федірко О.А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в ЄС / О.А. Федірко // Економіка та держава. (Index Copernicus, Google Scholar, SIS). — 2017. — № 5. — С. 65-69.

9. Федірко О.А. Еволюція форм технологічної колаборації в авіабудівному секторі ЄС [Електронний ресурс] / О.А. Федірко // Ефективна економіка. (Index Copernicus, Google Scholar). — 2017. —  № 4. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5542

У зарубіжних виданнях:

1. Fedirko O.A. Dualism of Monetary, Technological and Information Determinants in the Social Development of EU / O.A. Fedirko, V.I. Chuzhykov, D.O. Ilnytsky // Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy. (Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, BazEkon). — Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. — 2007. — Zeszyt № 11. — S. 79-98.

2. Fedirko O.A. Innovation Determinants of Social and Economic Cohesion in the European Union  / O.A. Fedirko // Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy. (Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, BazEkon). — Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomi i Stosunkow Miedzynarodowych. — 2008. — Zeszyt №12. — S. 435-447.

3. Fedirko O.A. Aviation Alliances in the Global Competitive Model of the XXIst century / O.A. Fedirko, V.I. Chuzhykov // Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy. (Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, BazEkon). — Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomi i Stosunkow Miedzynarodowych. — 2010. — Zeszyt №17. — S. 76-87.

4. Fedirko O.A. Strategic priorities of modernization of Ukrainian economy in after-crisis period / O.A. Fedirko // Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy. (Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, BazEkon). — Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego. — 2012. — Zeszyt №26. — S. 136-146.

5. Fedirko O.A. Methodological Background of post-Soviet regionalism: the case of Ukraine / Fedirko O.A., Chuzhykov V.I., Chuzhykov A.V. // Baltic Journal of European Studies. (Celdes, CNPIEC, EBSCO, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), Research Papers in Economics (RePEc), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC)). — Tallinn: Tallinn University of Technology. — 2014.  — Vol. 4, № 1 (16). — P. 20-33.

6. Fedirko O.A. Key Trends and Problems of Regional Innovation Systems' Development in Poland and Ukraine / O.A. Fedirko // Central European Business Review. (EBSCO, ProQuest, eLIBRARY.ru (RSCI), OCLC World Cat, BASE, CEEOL, EconBiz, Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, RePEc, Google Scholar, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities, Academic Journals Database, Libraries Resource Directory, CiteULike, Global Impact Factor, Open J-Gate, ResearchBib, Wilbert, OAJI, Electronic Journals Library). — 2014. — №3(3). — P. 38-45.

В інших виданнях:

1. Федірко О.А. Передумови конвергенції України до Європейського науково-дослідного простору / О.А. Федірко // На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-7 жовтня 2006 р.). — К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2006. – С. 115-118.

2. Федірко О.А. Trans-border regional asymmetries in Europe: the case of European Union and East-European neighboring nations / О.А. Федірко, В.І. Чужиков // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): науковий журнал. —  2011. — № 1. — С. 56-67.

3. Федірко О.А. Трансформація ділових моделей автомобільних компаній ЄС / О.А. Федірко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): науковий журнал. — 2011. — № 2. − С. 211-216.

4. Fedirko O.A. Comparative Analysis of Regional Asymmetries of the EU Eastern Periphery (on the example of Russia and Ukraine) / V.I. Chuzhykov,  О.А. Fedirko // Regional Development and Policy − Challenges, Choices and Recepients: Conference proceedings (Newcastle, 17th-20th April 2011). – Newcastle, UK: Newcastle University, 2011. — P. 26.

5. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період: наукове видання  / І.В. Клименко, О.А. Федірко, І.В. Ус. — К.: НІСД, 2011. – 120 с.

6. Федірко О.А. Transformation of Social-and-Economic Sphere of Ukraine in the Period of World Economic Crisis / О.А. Федірко // Україна на шляху до європейської соціальної держави: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 26 травня 2011 р.). — К.: КНЕУ, 2011. —  С. 259-262.

7.  Fedirko O.A. Innovation Dynamics of Regional Growth in Ukraine / О.А. Fedirko, V.I. Chuzhykov // Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development: Conference proceedings (Tampere, 5th-8th May 2013). — Tampere, Finland: University of Tampere, 2013. — P. 25-26.

8. Федірко О.А. Інноваційний вимір регіонального та локального розвитку економіки ЄС / О.А. Федірко // Соціально-економічна конвергенція в Європі: фокусування на Україні: матеріали міжнародної науково-практичної  конференції (м. Сімферополь, 16-18 квітня 2013 р.) / КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». — Саки: ПП «Підприємтсво Фєнікс», 2013. —  С. 72-74.

9. Федірко О.А. Систематизація сучасних моделей локального інноваційного розвитку / О.А. Федірко // Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації: тези доповідей та виступів V міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7-8 червня  2013 р.) — Чернігів: Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2013. — С. 65-67.

10. Федірко О.А. Регіональні особливості фінансування інноваційного розвитку у Європі / О.А. Федірко // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 листопада 2013 р.). — К.: КНЕУ, 2013. — С. 432 – 435.

11. Fedirko O.A. Innovation dynamics of the capital-city of Ukraine in times of crisis / О.А. Fedirko // Four years on: how have capital cities dealt with the crisis: Collection of RSA Research Network Seminar proceedings (Kyiv, 26th October, 2012). — K: KNEU, 2013. — P. 44-49.

12. Федірко О.А. Інноваційний імператив конкурентоспроможного розвитку України в європейському економічному просторі  / О.Д. Лук’яненко, О.А. Федірко. — К.: КНЕУ, 2013. — 55 с. (3,3 д.а., підрозділ «Євроінтеграційний формат інноваційної конкурентоспроможності України» / О.А. Федірко. – С. 33-49.

13. Федірко О.А. Тенденції регіонального інноваційного розвитку ЄС / О.А. Федірко // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали VIII міжнародного бізнес-форуму (м. Київ, 19 березня 2015 р.). — К.: КНТЕУ, 2015. — С. 241-244.

14. Федірко О.А. Сучасна  методологія  міжнародних  досліджень  локального інноваційного розвитку / О.А. Федірко // Формування  інноваційних  економічних  систем:  фінансове забезпечення,  комерціалізація  інтелектуальної  власності,  кооперація науки  і  бізнесу :  матеріали  VІ  міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 15-17  квітня 2015 р.). — Д.: НГУ, 2015. — С. 83-86.

15. Федірко О.А. Оцінювання локального інноваційного розвитку в контексті нової моделі регіональної політики ЄС / О.А. Федірко // Назустріч викликам співробітництва між Україною та ЄС: досвід центрів ім. Жана Моне в Києві та Донецьку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Маріуполь, 26 березня 2015 р.). — Маріуполь: ДонДУУ, 2015. — С. 111-119.

16. Федірко О.А.  Вплив технологічних циклів на локалізацію транснаціонального інноваційного виробництва / О.А. Федірко // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса,  27-28 листопада 2015 р.). — Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. — С. 32-35.

17. Федірко О.А. Платформна політика як засіб стимулювання інноваційного розвитку регіонів ЄС / О.А. Федірко // Антикризове управління економікою України: нові виклики: матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 15-17 грудня 2015 р.). — К: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015. — С. 168-172.

18. Федірко О.А. Національні моделі інноваційної політики країн-членів ЄС / О.А. Федірко // Модернізація управління національною економікою: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 листопада 2016 р.). — К.: КНЕУ, 2016. — С. 297-303.

19. Федірко О.А. Регіональні інноваційні фабрики як різновид стартап-акселераторів малого інноваційного бізнесу: досвід ЄС / О.А. Федірко // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс]: матеріали I міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2016 року). — К.: КНЕУ, 2016. — С. 75-77. — Режим доступу до ресурсу: http://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf.

20. Федірко О.А. Регіональні асиметрії інноваційного розвитку в ЄС: характер, причини та висновки для України / О.А. Федірко // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 квітня 2017 р.). — К.: КНЕУ, 2017. — С. 210-216.

21. Федірко О.А. Застосування методології дослідження локальної інноваційної бізнес-діяльності у грантових проектах Європейської Комісії / О.А. Федірко // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2 червня 2017 р.). — Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції; Терен, 2017. — С. 341-345.

22. Федірко О.А. Методологія  дослідження «глокалізації»  інновацій­ного розвитку / О.А. Федірко // Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 травня 2017 р.). — Одеса: МГУ, 2017. — С. 75-79.