Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжкультурна комунікація

 Мета навчальної дисципліни: узагальнення та обґрунтування теоретичних особливостей міжкультурної комунікації та формування практичних навичок інтегрування до міжнародної команди, застосовуючи  стратегії мовної і комунікативної поведінки з високим ступенем міжкультурної коректності.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Міжкультурна комунікація» (Intercultural communication) інтегрує велику кількість базових понять загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Глобальна економіка», «Управлінська економіка», «Міжнародний менеджмент», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Методологія наукових досліджень» тощо.

Завдання дисципліни: розвинути ефективні навички спілкування студентів з представниками різних культур на академічному і професійному рівнях.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни

 По закінченню курсу бакалаври зможуть:

  • аналізуватиособливості різних корпоративних культур в професійних контекстах та інтегруватись до міжнародної команди, застосовуючи  стратегії мовної і комунікативної поведінки з високим ступенем міжкультурної коректності;
  • демонструвати обізнаність щодо базових засад, сучасних теорій, концепцій, технологій і методів у сфері міжкультурної комунікації;
  • досліджувати і аналізувати на іноземній мові особливості національних корпоративних культур із застосуванням системного підходу, запропонованого у працях Г. Трайандіса, Г. Хофстеде і Е. Хола;
  • ефективно інтегруватись до міжнародної команди, застосовуючи  стратегії мовної і комунікативної поведінки з високим ступенем міжкультурної коректності;
  • демонструвати дослідницькі навички  і вміння ідентифікувати наукові і практичні проблеми, готувати наукові тексти з міжкультурної комунікації та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень іноземною мовою.

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Концептуалізація культури, міжкультурної комунікації та корпоративної культури

Тема 2. Методологія крос-культурного аналізу

Тема 3. Індивідуалістичні та колективістські культури

Тема 4. Висококонтекстуальні та низькоконтекстуальні культури

Тема 5. Концепція часу в різних культурах. Лінійний, гнучкий, циклічний час

Тема 6. Відстань влади. Ставлення до влади і лідерства в різних країнах

Тема 7. Корупція в міжкультурних вимірах

Тема 8. Маскулінність та фемінність культур

Тема 9. Англійська мова як глобальна мова. Використання мови в інтернаціональному колективі

Тема 10. Комунікативні стратегії

Тема 11. Міжкультурна письмова комунікація

Тема 12. Невербальна комунікація

Тема 13. Презентація в міжкультурній аудиторії

Тема 14. Міжнародні переговори

 

 

Остання редакція: 29.01.20