Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Французька мова для початківців

 

Мета дисципліни: формування комунікативної франкомовної компетенції студентів на рівні А1−А2 та здатності до монологічного та діалогічного усного та писемного мовлення в приватній сфері людського спілкування.

Завдання дисципліни: забезпечити комплексну підготовку студентів до спілкування французькою мовою з урахуванням головних мовних елементів – фонетичного, лексико-стилістичного, граматичного та соціо-культурного.

Програмні результати навчання

Програма передбачає в кінці навчання такі знання та навички студентів:

  • фонетично правильно читати та переказувати в уповільненому темпі пройдені тексти та незнайомі адаптовані тексти; розуміти пройдений лексичний та граматичний матеріал та активно володіти ним;
  • сприймати мову на слух: усно та/чи письмово викладати головний зміст прослуханого тексту в межах активної загальновживаної тематики;
  • робити короткі повідомлення щодо вивчених тем з елементами висловлення власної думки; описувати короткі ситуації за картинками, заданою темою тощо;
  • вести короткі діалоги: ставити та відповідати на запитання у межах вивченої тематики, дотримуючись граматичних та інтонаційно-фонетичних норм;
  • писати, дотримуючись правил орфографії та граматики (в тому числі і диктанти).
Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету

  • Французька мова для початківців (206 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “ Друга іноземна мова»  галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка», спеціалізація «6М01-Міжнародна економіка», спеціалізація «6М02-Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення» спеціальність «292- Міжнародні економічні відносиниспеціалізація «6М03 – Міжнародні економічні відносини» галузь знань«07-Управління та адміністрування»,  спеціальність «076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація  «6М04-Міжнародний бізнес»22 Листопада 2019 р.