Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іноземна (англійська) мова

 

Мета дисципліни:підготовка конкурентоспроможних фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації на професійному та соціальному рівнях іноземною мовою. Програма навчальної дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою В2.

Завдання дисципліни:сприяти формуванню іншомовної професійної комунікативної компетентності, що розглядається як мовна поведінка і вимагає набуття лінгвістичної, соціолінгвістичної, міжкультурної та прагматичної компетентностей.

Програмні результати навчання:

  • виконувати широку низку мовленнєвих функцій (у говорінні, аудіюванні, читанні і письмі), що забезпечують незалежну мовну поведінку у міжнародному середовищі;
  • користуватися базовими лексичними, граматичними, семантичними, орфографічними, фонологічними і орфоепічними засобами іноземної мови для поєднання висловлювань у логічно об’єднаний дискурс з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням і соціальним життєвим досвідом;
  • розробляти навчальні плани щодо лінгвістичного саморозвитку, самостійного оновлення знань з іноземної мови з використанням різноманітних механізмів запам’ятовування і самооцінювання;
  • вступати, підтримувати та завершувати дискусію/бесіду іноземною мовою у міжособистісній комунікації; формулювати власні висновки і пропозиції на іноземній мові;
  • висувати аргументи з урахуванням соціокультурних особливостей співрозмовників;
  • здійснювати пошук інформації і ефективно користуватися іншомовними ресурсами (словниками, довідниками, Інтернетом);
  • систематизувати і упорядковувати матеріали для підготовки доповідей і презентацій для міжнародної аудиторії.
Остання редакція: 17.04.19