Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іноземна мова

 

Мета навчальної дисципліни: підготовка конкурентоспроможних фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації на професійному та соціальному рівнях іноземною мовою. Програма навчальної дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою В2.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Іноземна мова» інтегрує велику кількість базових понять загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Соціологія», «Політологія», «Практична риторика» тощо. 

Завдання дисципліни: сприяти формуванню іншомовної професійної комунікативної компетентності, що розглядається як мовна поведінка і вимагає набуття лінгвістичної, соціолінгвістичної, міжкультурної та прагматичної компетентностей.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни: 

  • виконувати широку низку мовленнєвих функцій (у говорінні, аудіюванні, читанні і письмі), що забезпечують незалежну мовну поведінку у міжнародному середовищі;
  • користуватися базовими лексичними, граматичними, семантичними, орфографічними, фонологічними і орфоепічними засобами іноземної мови для поєднання висловлювань у логічно об’єднаний дискурс з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням і соціальним життєвим досвідом;
  • розробляти навчальні плани щодо лінгвістичного саморозвитку, самостійного оновлення знань з іноземної мови з використанням різноманітних механізмів запам’ятовування і самооцінювання;
  • вступати, підтримувати та завершувати дискусію/бесіду іноземною мовою у міжособистісній комунікації; формулювати власні висновки і пропозиції на іноземній мові;
  • висувати аргументи з урахуванням соціокультурних особливостей співрозмовників;
  • здійснювати пошук інформації і ефективно користуватися іншомовними ресурсами (словниками, довідниками, Інтернетом);
  • систематизувати і упорядковувати матеріали для підготовки доповідей і презентацій для міжнародної аудиторії.

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Подорожі. Засоби подорожування.

Тема 2. Їжа. Покупки.

Тема 3. Географічне положення Великобританії. Географічне положення США.

Тема 4. Політична система Великобританії. Політична система США.

Тема 5. Економіка Великобританії. Економіка США.

Тема 6. Економіка України та Україна у світовій економіці. Тема 7. Типи економічних систем.

Тема 8. Форми організації бізнесу.

Тема 9. Велика Британія та США. Мистецтво та система освіти.

Тема 10. Європейський Союз.

Тема 11. Теорія Адама Сміта.

Тема 12. Офіс.

Тема 13. Ділові зустрічі.

Тема 14. Менеджмент персоналу.

Тема 15. Місце маркетингу і реклами в бізнесі.

Тема 16. Транспорт і розподіл продукції.

Остання редакція: 29.01.20