Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Давиденко Тетяна Вікторівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

У 1998 році з відзнакою закінчила Київський національний лінгвістичний університет та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мов і зарубіжної літератури. Після закінчення працювала викладачем англійської мови на І Державних київських курсах іноземних мов. З вересня 2004 року працює викладачем англійської мови та англійської як другої іноземної на кафедрі іноземних та міжкультурної комунікації у ВДНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Пріоритетні напрямки у навчальній роботі - граматика англійської мови та теорія і практика перекладу, сфера наукових інтересів охоплює психологічні особливості взаємовідносин у професійному житті, методи та техніки розвитку критичного мислення та емоційного інтелекту.

Дисципліни:

  1. Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
  2. Іноземна (англійська) мова спеціальності
  3. Теорія та практика перекладу

In 1998 graduated from Kyiv National Linguistic University with honours and obtained a qualification as a philologist, teacher of German and English and foreign literature. After graduation I worked as a teacher of English at the First  Kyiv State Courses of Foreign Language. Since September 2004 I have been teaching English and English as a second foreign language at the Department of Foreign languages and Intercultural Communication at Vadim Hetman Kyiv National Economic University. Priority of research areas are - English grammar and theory and practice of translation, the field of scientific interests covers the psychological features of relationships in professional life, methods and techniques for the development of critical thinking and emotional intelligence.

Disciplines:

  1. English for Professional Purposes
  2. English as a Major
  3. Theory and Practice of Translation