Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Практичні заняття (міжпредметний тренінг) для студентів заочної форми навчання» напряму підготовки 6503 – «міжнародна економіка»

 

Мета міжпредметного тренінгу: оволодіння студентами сучасними методами здійснення міжнародної економічної діяльності і менеджменту, формування професійних умінь і навичок для підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень, розвиток аналітичних і управлінських здібностей студентів.

Завдання дисципліни: набуття практичних навичок щодо самостійного застосування сучасних форм міжнародного бізнесу; засвоєння методів та інструментарію міжнародної економіки і менеджменту.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

  • розробляти стратегічні цілі та завдання діяльності підприємства за умов міжнародної конкуренції на підставі статистичної звітності та показників оперативної діяльності підприємства, опрацьовувати первинну звітність, аналізувати  бухгалтерську та статистичну звітність за результатами роботи на міжнародних ринках;
  • прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та максимальні прибутки у поточному плануванні;
  •  визначати цінову політику на внутрішньому та зовнішніх ринках та оптимальний обсяг виробництва за умов конкуренції;
  • аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках;
  • визначати сегменти міжнародного ринку з метою вибору варіанта орієнтації виробничо-збутової політики, уточнення характеру і диференціації попиту, розроблення та запровадження календарно-планових нормативів для оперативного планування експортно-імпортних операцій.

Методичні матеріали з тренінгу

Остання редакція: 28.09.16