Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Виробнича практика напряму підготовки 6503 – «міжнародна економіка»

Мета виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами здійснення міжнародної економічної діяльності і менеджменту, формування професійних умінь і навичок для підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень, розвиток аналітичних і управлінських здібностей студентів.

Завдання дисципліни: набуття практичних навичок щодо самостійного застосування сучасних форм міжнародного бізнесу; засвоєння методів та інструментарію міжнародної економіки і менеджменту.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисциплінистудент зможе:

  • розробляти стратегічні цілі та завдання діяльності підприємства за умов міжнародної конкуренції на підставі статистичної звітності та показників оперативної діяльності підприємства, опрацьовувати первинну звітність, аналізувати  бухгалтерську та статистичну звітність за результатами роботи на міжнародних ринках;
  • здійснювати аналіз та обґрунтування прийнятих управлінських рішень у сфері менеджменту ЗЕД;
  • визначати цінову політику на внутрішньому та зовнішніх ринках та оптимальний обсяг виробництва та максимальні прибутки у поточному плануванні за умов міжнародної конкуренції;
  • аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках в умовах сезонності та кон’юнктурної циклічності; оптимальні витрати на виробництві
  • визначати сегменти міжнародного ринку з метою вибору орієнтації виробничо-збутової політики, розроблення та запровадження оперативного планування експортно-імпортних операцій.

Методичні матеріали Виробнича практика напряму підготовки 6503 – «міжнародна економіка»

 

Остання редакція: 28.09.16

Публікаціі з предмету