Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Глобальна економіка (К-ра Міжнародної економіки)

Метою дисципліни єформування розуміння магістрами умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських рішень.

Основні завдання полягають у вивченні:природи і закономірностей становлення глобальної економіки; засобів і потенціалу антициклічного регулювання глобальних економічних процесів; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.

Предметом вивчення даної дисципліни є ринкові відносини між суб’єктами міжнародного бізнесу, обумовлені закономірностями, тенденціями та специфікою функціонування глобальної економічної системи.

Наука спрямована на формування у студентів професійних компетенцій стосовно:

-       знання – передумов, факторів, імперативів, закономірностей та сучасних тенденцій становлення глобальної економіки; процесів глобальної корпоратизації бізнесу, а також їх місце у формуванні регіональної, секторальної та галузевої економічної структури глобальної економіки; форм і моделей регіональної економічної інтеграції; закономірностей інституціоналізації економічного розвитку; глобальних пріоритетів науково-технологічного, інноваційно-інтелектуального та цивілізаційного розвитку; усвідомлення власних думок та перспективно продуктивних ідей інших людей у парадигмі глобального мислення;

-          уміння аналізувати і прогнозувати – характер та глибину суб’єктної взаємодії в глобальній економіці; секторально-галузеву і регіонально-країнову структуру глобальної економіки; сучасні механізми функціонування товарних, фінансових ринків, ринків послуг і праці; напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних механізмів

-   навичок– ідентифікації факторів і механізмів формування глобального корпоративного лідерства; моніторингу глобальних економічних циклів; крос-культурної корпоративної взаємодії, інтерактивного міжособистісного спілкування, персональної соціальної відповідальності; планування, розробки та реалізації ефективних рішень для виробництва високоякісних продуктів; оцінювання рівня глобальних змін ринкових конкурентних механізмів, природи і ефективності глобальної інституційної взаємодії;

-   застосування – практичного інструментарію обґрунтування та реалізації стратегій розвитку суб’єктів глобальної економки на мікро- та макрорівнях; сучасних технік консалтингу для виявлення ключових глобальних бізнес-проблем та обґрунтування шляхів їх розв’язання; методик ефективних комунікацій мікро-, макро- та глобальної взаємодії; методів і механізмів сучасної системи комунікацій усіх типів глобальної взаємодії, а також інструментів визначення геоекономічних цілей розвитку її учасників.

Остання редакція: 26.10.17

Публікаціі з предмету