Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня діяльність

Викладачами кафедри читається нормативна дисципліна Міжнародна економіка для бакалаврів 16 спеціальностей на 9 факультетах університету. Крім того, кафедра є випускаючою для магістерської програми Управління міжнародною конкурентоспроможністю на факультеті міжнародної економіки і менеджменту.  В рамках навчального плану даної програми викладаються такі спеціалізовані дисципліни:

  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю (професори Антонюк Л.Л., Швиданенко О. А.);
  • Глобальне конкурентне лідерство (проф. Швиданенко О. А.);
  • Міжнародна конкурентна політика України (проф. Столярчук Я. М.);
  • Управління інтелектуальною власністю (доц. Ільницький Д. О.).

Кафедра виступає активним провайдером найсучасніших навчальних технологій та методик у процес викладання. Протягом останніх років системного характеру набуло використання у навчальному процесі таких інноваційних методів, як лекція-презентації, проблемна лекція, лекція-діалог, лекція з елементами колективного дослідження, інтерактивна лекція, лекція-дискусія, лекція з елементами евристичної бесіди та лекція коучінг. При цьому проведення лекційних занять включає широке використання мультимедійних засобів.

При проведенні практичних занять використовуються такі форми активізації творчої діяльності студентів, як кейс-методи, ділові ігри, тренінги, мозкові штурми, відео-конференції, сінемалогічні засоби та ін.

Усі дисципліни, які викладаються кафедрою, забезпечуються сучасними підручниками, навчальними посібниками, практикумами, а також електронними варіантами лекційних та навчально-методичних матеріалів. Крім того, студенти мають регулярний доступ до потужної електронної бази статистичних даних та аналітичних звітів міжнародних компаній Євроресурс.

Ряд спецкурсів, тренінгів та майстер-класів викладаються провідними фахівцями зарубіжних університетів (США, Великобританія, Німеччина), з якими кафедра підтримує партнерські відносини.

Значна увага в навчальному процесі приділяється формуванню у майбутніх економістів-міжнародників професійних та загальних компетенцій, результати яких втілюються у підготовці магістерських дипломних робіт за найактуальнішими темами, які мають важливе наукове та практичне значення.

Остання редакція: 24.09.15