Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна економіка 10 кредитів

Мета: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

 Завдання:

· озброїти студентів знаннями сутності міжнародної економічної системи та закономірностями її розвитку;

· навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;

· допомогти освоїти теорії міжнародної торгівлі, прямих і портфельних інвестицій, міжнародного кредитування, міжнародної трудової міграції, валютних курсів, міжнародної економічної інтеграції та глобалізації;

· навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг, фінансового ринку і його сегментів, ринку праці, валютного ринку;

· опанувати знаннями методів і механізмів регулювання міжнародних економічних відносин, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародних розрахунків, розуміння логіки, напрямів і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції, особливостей функціонування основних регіональних інтеграційних угруповань, сутності проблем глобалізації розвитку та механізмів їх вирішення; вміння використовувати одержані знання у практичній міжнародній економічній діяльності України, вирішувати практичні задачі, враховуючи тенденції і перспективи світо­господарського розвитку.

Предмет: система міжнародних економічних відносин, що формується та розвивається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

В результаті опанування науки "Міжнародна економіка" студент бакалаврського рівня освіти набуде таких фахових компетентностей:

- базові знання сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності, теорій міжнародної торгівлі, прямих і портфельних інвестицій, міжнародного кредитування, міжнародної трудової міграції, валютних курсів, міжнародної економічної інтеграції та глобалізації;

- усвідомлення цінності міжнародного поділу праці, його переваг і недоліків, принципів міжнародних економічних відносин, пріоритетів розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;

- навички дослідження закономірностей та особливостей, структури та тенденції розвитку сучасних світових ринків та економічних процесів;

- вміння використовувати форми, методи і механізми регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародної валютної системи та міжнародних розрахунків у практичній міжнародній економічній діяльності України з урахуванням сутності проблем глобалізації розвитку та механізмів їх вирішення.

Остання редакція: 25.05.17

Публікаціі з предмету