Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень (К-ра Міжнародної економіки)

Мета дисципліни: набуття базових компетенцій щодо основних процесів, цілей, структури, інформаційних джерел, практик наукового дослідження, зокрема у галузі міжнародної економіки.

Завдання дисципліни: озброїти студентів навичками застосування знань щодо природи та логіки, методологічних підходів, принципів та загальнонаукових й спеціальних методів, етики, а також особливостей планування, формування мети, гіпотез, обґрунтування методик, і проведення наукових досліджень; розвивати вміння використовувати одержані теоретичні знання у дослідній діяльності; допомогти освоїти базові навики оцінки якості, переваг та недоліків наукових робіт; закріпити творчі навички формулювання дослідницьких питань; поглибити навики оформлення наукових робіт та їх презентацій перед зацікавленими особами.

Предметом курсу є: методологія наукового дослідження, зокрема у сфері міжнародної економіки.

Компетентності, що формуються дисципліною, спрямовані на формування у студентів наступних професійних компетенцій:

–розуміння та вміння пояснювати теоретичні основи, природу і логіку наукового дослідження;

–ідентифікація та класифікація методологічних підходів, принципів та загальнонаукових й спеціальних методів наукових досліджень;

–ранжування інформаційних даних та джерел інформації;

–рецензування результатів наукових праць;

–аналіз якості результатів та організації наукових досліджень;

–складання документів, які є необхідними для оприлюднення результатів наукових досліджень;

–ідентифікація дослідницьких проблем та формулюванням напрямків і тем досліджень;

–поглиблення знань та навичок щодо окремих методик досліджень; набуття практичних навичок аналізу та систематизації досвіду дослідної діяльності.

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 компетенціями, на здобуття яких спрямована дисципліна «Методологія наукового дослідження» є такі загальні компетентності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання та професійній діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог; концептуальні знання, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують; використання іноземних мов у професійній діяльності; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Остання редакція: 26.10.17

Публікаціі з предмету