Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг (Міжнародна економіка)

Мета науки: набуття студентами вмінь та навичок застосування методів, прийомів, способів та інструментів системного аналізу міжнародних економічних процесів та форм міжнародної економічної діяльності країн.

Завдання науки: сформувати у студентів вміння використовувати теоретичні знання у процесі вирішення конкретних завдань аналітичного та прикладного характеру; засвоєти та опрацювати кількісні та якісні методи аналізу міжнародних комерційно-виробничих, фінансово-кредитних, інвестиційних та валютних процесів; отримати навички самостійного пошуку джерел інформації, її обробки, розрахунку аналітичних та інтегральних показників сформувати цілісне уявлення про розвиток економіки країн в умовах глобалізації; розвинути вміння формувати професійну оцінку та критичні судження щодо економічних явищ та процесів в умовах невизначеності та обмеженості інформації; оволодіти вміннями та навичками роботи в команді, презентації результатів командної роботи.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

–визначати особливості впливу інституцій (глобальних, регіональних, національних) на розвиток міжнародних економічних процесів;

–аналізувати середовище міжнародної економічної діяльності країн, ідентифікувати рівень їх соціально-економічного розвитку;

–проводити компаративий аналіз стану та динаміки розвитку різних форм міжнародних економічних відносин (міжнародної торгівельної діяльності, міжнародної інвестиційно-виробничої діяльності тощо) та узагальнення тенденцій розвитку глобальної економічної системи;

–діагностувати результати діяльності та ступінь інтегрованості країн до глобальних ринків товарів, послуг, капіталів і робочої сили;

–використовувати методики оцінки соціально-економічного стану розвитку країн світу, їх інноваційної спроможності, інвестиційної привабливості авторитетних міжнародних організацій, рейтингових та консалтингових агенцій;

–застосовувати статистичні методи обробки та представлення інформації для дослідження та характеристики тенденцій світогосподарського розвитку;

–проводити моніторинг та бенчмаркінг показників розвитку національних економік;

–систематизувати та узагальнювати матеріали з різних інформаційних джерел, виокремлювати основні тенденції процесів міжнародного економічного розвитку та формувати власні експертні судження щодо об’єктів дослідження;

–визначати проблеми, генерувати питання місцевого, регіонального та глобального масштабу;

–аналізувати міжнародні інформаційні джерела для виявлення та вирішення глобально значущих питань;

–усвідомлювати та виражати своє ставлення до ситуацій, подій та проблем;

–розуміти яким чином культурні взаємозв’язки впливають на різні ситуації та події.

Остання редакція: 21.04.16

Публікаціі з предмету

  • Тренінг (665 KB)методичніматеріали щодозмістутаорганізаціїсамостійноїроботистудентів, поточного і підсумкового контролю їх з навчальної дисципліни Тренінг  міжнародної економіки26 Жовтня 2017 р.
  • Тренінг (85 KB)дисципліна Тренінг26 Жовтня 2017 р.