Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Українська мова як іноземна

Мета дисципліни - надати іноземним студентам мовні та мовленнєві знання як підґрунтя професійної підготовки за обраною спеціальністю.

Завдання дисципліни - сформувати у студентів необхідні навички та вміння в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення), забезпечуючи можливість спілкування в українському мовному середовищі (навчання, побут, культура) та здобуття відповідної спеціальності.

За умов успішного вивчення дисципліни студент зможе:

-     розуміти викладену в тексті інформацію;

-   аналізувати текст з точки зору його форми і структури, уміти повно чи стисло передати основний зміст викладеної в тексті інформації;

-     розрізняти й використовувати різні види читання залежно від комунікативних цільових настанов;

-   створювати власний писемний текст, володіти різними видами планування,  конспектування, анотування й реферування;

-     розуміти в цілому складні усні тексти, які продукуються у швидкому темпі, уміти використовувати почуту інформацію в будь-якій ситуації спілкування;

-   володіти вміннями та навичками монологічного й діалогічного мовлення;

-  брати участь у дискусіях на професійні, суспільно-політичні та соціально-культурні теми.

Остання редакція: 13.08.17

Публікаціі з предмету