Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Українознавство

Мета вивчення дисципліни – пізнання України та українства як етносу, що є основою історичного розвитку нації, держави, мови, єдиного культурного простору:

 • удосконалити знання студентів рідної мови, сформувати їхню мовну та культурну компетенції як частину освітньої компетентності, сприяти особистісному і професійному зростанню студентів, виховувати національно свідомого патріота;
 • розкриття основних тенденцій та закономірностей соціально-економічного, суспільно-політичного й духовного розвитку народів, які проживали на території України в минулому й живуть в сучасну епоху
 • надання знань про сутність, об’єктивну обумовленість, взаємозв’язок та взаємозалежність соціально-економічних і суспільно-політичних процесів, які характеризували Україну та її суспільство протягом найбільш важливих етапів  як її історичного розвитку, так і розвитку усієї людської цивілізації.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має отримати знання:

 • про становлення і розвиток української літературної мови як виразника духовно-естетичного досвіду нації;
 • про роль української художньої літератури, засобів масової комунікації та інших книжних стилів у формуванні світогляду українськомовної особистості;
 • про основні вимоги до культури усної та писемної комунікації сучасного фахівця;
 • основних тенденцій та закономірностей соціально-економічного, суспільно-політичного й духовного розвитку народів, які проживали на території України в минулому й живуть у сучасну епоху

та уміння:

 • відтворювати і створювати тексти залежно від комунікативної мети;
 • володіти нормами структурування, мовного оформлення та редагування різностильових текстів;
 • навчитися аналізу і синтезу окремих сторін проблеми, оптимізуючи таким чином процес  її комплексного розв’язання;
 • навчитися оперативно переходити під час дискусії та роботи з інформаційним потоком від однієї теми до іншої, не втрачаючи логічного ланцюга; опанувати культуру ведення дискусії;
 • формувати власне уявлення про роль і місце особистості в житті суспільства на прикладі життя та діяльності окремих осіб, політичних і культурних діячів,  виробляти вміння і навички для розкриття власної активної позиції  в суспільному житті;
 • виробляти нестандартні підходи до аналізу сучасних  соціально-політичних процесів, застосовуючи підходи до вирішення проблем, апробованих історією, до вирішення аналогічних питань в сучасному житті.
Остання редакція: 21.09.18

Публікаціі з предмету

 • Українознавство 125 (41 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 125 Кібербезпека, спеціалізації  Кібербезпека12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 051 (41.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, спеціалізації Економіка підприємства, Економіка міста та урбаністика, Економіка агробізнесу, Економічна аналітика, Економічна кібернетика, Зелена економіка, Цифрова економіка, Міжнародна економіка;12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 122 (41 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 122 Комп’ютерні науки, спеціалізації  Комп'ютерні науки12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 073 (41.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань галузі знань 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 073 Менеджмент , спеціалізації  Менеджмент агробізнесу, Менеджмент бізнес-організацій, Менеджмент персоналу, Менеджмент соціальної сфери;12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 242 (37.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242   Туризм, спеціалізації  Туризм12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 053 (41.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія, спеціалізації  Економічна та соціальна психологія;12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 054 (40.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування, спеціалізації  Диджитал-облік; Облік і аудит; Податковий менеджмент 12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 072 (40.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізації  Фінанси, Корпоративні фінанси, Банківський бізнес, Митна справа;12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 076 (41.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізації  Комерційна діяльність та логістика; Міжнародний бізнес;12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 081 (40.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право, спеціалізації  Правознавство, Право національної безпеки, Право громадської і політичної діяльності;12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 124 (40.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 124 Системний аналіз, спеціалізації  Системний аналіз;12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 281 (40.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, спеціалізації Публічне управління та адміністрування;12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 292 (40.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 29 Міжнародні відносини, спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини, спеціалізації  Міжнародні економічні відносини;12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 075 (40.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 015 (40.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта(Економіка),   Економічна та бізнес-освіта.12 Червня 2019 р.
 • Українознавство 071 (41.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Українознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування, спеціалізації  Диджитал-облік; Облік і аудит; Податковий менеджмент 12 Червня 2019 р.
 • Українська словесність 32 (40 KB)паспортдисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 34 (80 KB)паспортдисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 48 (39.3 KB)паспорт дисципліни  «Українська словесність» освітній ступінь бакалавр усі галузі знань усі спеціальності, крім спеціалізацій 6М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»27 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність (залік) (81.5 KB)паспортдисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність (залік) (405 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 34 (185 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 48 (536.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 32 (167.1 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.