Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Українознавство

Мета вивчення дисципліни – пізнання України та українства як етносу, що є основою історичного розвитку нації, держави, мови, єдиного культурного простору:

 • удосконалити знання студентів рідної мови, сформувати їхню мовну та культурну компетенції як частину освітньої компетентності, сприяти особистісному і професійному зростанню студентів, виховувати національно свідомого патріота;
 • розкриття основних тенденцій та закономірностей соціально-економічного, суспільно-політичного й духовного розвитку народів, які проживали на території України в минулому й живуть в сучасну епоху
 • надання знань про сутність, об’єктивну обумовленість, взаємозв’язок та взаємозалежність соціально-економічних і суспільно-політичних процесів, які характеризували Україну та її суспільство протягом найбільш важливих етапів  як її історичного розвитку, так і розвитку усієї людської цивілізації.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має отримати знання:

 • про становлення і розвиток української літературної мови як виразника духовно-естетичного досвіду нації;
 • про роль української художньої літератури, засобів масової комунікації та інших книжних стилів у формуванні світогляду українськомовної особистості;
 • про основні вимоги до культури усної та писемної комунікації сучасного фахівця;
 • основних тенденцій та закономірностей соціально-економічного, суспільно-політичного й духовного розвитку народів, які проживали на території України в минулому й живуть у сучасну епоху

та уміння:

 • відтворювати і створювати тексти залежно від комунікативної мети;
 • володіти нормами структурування, мовного оформлення та редагування різностильових текстів;
 • навчитися аналізу і синтезу окремих сторін проблеми, оптимізуючи таким чином процес  її комплексного розв’язання;
 • навчитися оперативно переходити під час дискусії та роботи з інформаційним потоком від однієї теми до іншої, не втрачаючи логічного ланцюга; опанувати культуру ведення дискусії;
 • формувати власне уявлення про роль і місце особистості в житті суспільства на прикладі життя та діяльності окремих осіб, політичних і культурних діячів,  виробляти вміння і навички для розкриття власної активної позиції  в суспільному житті;
 • виробляти нестандартні підходи до аналізу сучасних  соціально-політичних процесів, застосовуючи підходи до вирішення проблем, апробованих історією, до вирішення аналогічних питань в сучасному житті.
Остання редакція: 21.09.18

Публікаціі з предмету

 • Українська словесність 32 (40 KB)паспортдисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 34 (80 KB)паспортдисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 48 (39.3 KB)паспорт дисципліни  «Українська словесність» освітній ступінь бакалавр усі галузі знань усі спеціальності, крім спеціалізацій 6М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»27 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність (залік) (81.5 KB)паспортдисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність (залік) (405 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 34 (185 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 48 (536.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
 • Українська словесність 32 (167.1 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.