Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний аудит

Мета вивчення дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації та методики проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх робіт) на підприємствах та установах, діяльність яких пов‘язана із міжнародними операціями, іноземними бізнес-партнерами для забезпечення  системи управління необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку міжнародних економічних відносин, а також вивчення зарубіжного досвіду аудиторської діяльності, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.

Основні завдання навчальної дисципліни:

  • засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової економіки інституту незалежного фінансового контролю у міжнародному бізнесі;
  • розуміння сутності та критичний аналіз змісту нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості  та етики;
  • засвоєння методики і техніки проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, набуття навичок  по застосуванню методів і прийомів аудиту, виконанню аудиторських процедур при перевірці міжнародних корпорацій;
  • набуття практичних навичок з організації та планування аудиту міжнародних корпорацій, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора;
  • набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях, організації взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління.

Предмет навчальної дисципліни – організація процесу аудиту та  надання аудиторських послуг і методика їх проведення на вітчизняних підприємствах, що мають міжнародні аспекти господарської діяльності та у міжнародних корпораціях.

Остання редакція: 16.11.15

Публікаціі з предмету

  • Міжнародний аудит (95.5 KB)Паспорт навчальної дисципліни «Міжнародний аудит» .Дисципліна магістерського рівня.22 Грудня 2015 р.