Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра інвестиційної діяльності

Кафедра інвестиційної діяльності є однією з провідних кафедр фінансово-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Вона була створена в процесі розподілу кафедри банківської справи у серпні 1996 року з метою ґрунтовної підготовки фахівців з кредитно-інвестиційного напряму. Одним із засновників кафедри є професор Зуллас Костянтин Григорович, науково-педагогічний стаж якого складає більше 50-ти років. Кафедра інвестиційної діяльності є випускною, до 2004 року на кафедрі навчалися студенти за магістерською програмою «Управління банківськими інвестиціями», з 2004-2005 навчального року введено нову магістерську програму «Фінансування інвестиційних проектів».

З 1996 року по 2007 кафедру очолював доктор економічних наук, професор, Пересада Анатолій Анатолійович.

З 2008 року кафедру банківських інвестицій Київського національного економічного університету очолює кандидат економічних наук, доцент Майорова Тетяна Володимирівна.
В аспірантурі при кафедрі банківських інвестицій були підготовлені молоді вчені, які сьогодні складають основну частину викладацького складу кафедри. Сьогодні вихованці кафедри інвестиційної діяльності університету працюють як у фінансово-кредитних установах, так і практично у всіх галузях народного господарства країни.

Кафедрою активно запроваджується наукове співробітництво з академічним організаціями та іншими навчальними закладами за комплексними темами спільних досліджень із питань інвестиційної діяльності, фінансування інвестиційних проектів, управління фінансовими інвестиціями, а також співробітництво із зарубіжними банківськими установами з метою стажування фахівців. Викладачі кафедри щорічно беруть активну участь у щорічних науково - методичних конференціях університету з питань удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів. Кафедрою проводиться значна науково–дослідницька робота, всі дослідження мають неабияке практичне значення.  До науково – дослідної роботи активно залучаються студенти кафедри: результати студентських досліджень публікуються у студентських тематичних збірниках; студенти залучаються і до участі   у національних студентських олімпіадах та наукових студентських конференціях.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Науки бакалаврського рівня
Інвестування

Мета науки: вивчення теоретико-методологічних та практичних засад щодо сутності та напрямів інвестування, зокрема у матеріальні та нематеріальні активи, грошові банківські вклади, права на користування природними ресурсами, цінні папери.

Завдання науки: більш повно у студентівсформувати свої професійні інтереси та визначити своє потенційне місце у структурі народного господарства та бізнесу

Інвестиційний аналіз

Мета наукинадання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі аналізу і оцінки інвестиційних проектів у сфері економіки та підприємництва.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних засадах під керівництвом досвідчених фінансово-інвестиційних аналітиків

Дисципліни бакалаврського рівня
Бюджетування інвестиційних проектів

Освітній ступінь: бакалавр

Мета дисципліни: надання студентам системитеоретичних та практичних знань в сфері бюджетування інвестиційних проектів підприємств.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, теоретичну іметодологічну базу, достатніх для роботи за фахом та необхіднихдля подальшого оволодіння практикою бюджетування інвестиційних проектів

Фінансові інвестиції

Мета науки: формування знань майбутніх фахівців з фінансування інвестиційних проектів про базові теоретичні засади фінансового інвестування, методи та підходи аналізу інвестиційного портфеля, формування вмінь та навичок щодо застосування цих знань у роботі в процесі управління фінансовими інвестиціями

Інвестиційне кредитування

Мета дисципліни: оволодіння студентами базовими знаннями з теорії та практики кредитування інвестиційних проектів на основі законодавства України та з урахуванням вітчизняних й іноземних  наукових досліджень.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів глибокі знання з теорії та практики  кредитування інвестиційних проектів за умов ринкової економіки і навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень при фінансуванні банками або іншими кредиторами інвестиційних проектів в умовах невизначеності

Інвестування(вибіркова)

Мета дисципліни: вивчення теоретико-методологічних та практичних засад щодо сутності та напрямів інвестування, зокрема у матеріальні та нематеріальні активи, грошові банківські вклади, права на користування природними ресурсами, цінні папери.

Завдання дисципліни: більш повно у студентівсформувати свої професійні інтереси та визначити своє потенційне місце у структурі народного господарства та бізнесу

Іпотечний ринок

Мета дисципліни: оволодіння студентами базовими знаннями з теорії та практики фінансово-економічних, організаційних та правових відношень на іпотечному ринку з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, які базуються на діючих законодавчих та нормативних актах України.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Інвестиційно-інноваційний розвиток
Основи економічних досліджень
Дисципліни та науки магістерського рівня
Методологія економічних досліджень

Мета науки: формування у магістрів нової генерації системи знань, умінь, поглиблення фахових компетенцій з методології й інструментарію економічних досліджень на магістерському рівні, на етапах аспірантських досліджень.

Завдання науки: теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методології економічних досліджень; застосування теоретичних й емпіричних методів дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробка етапів і форм процесу економічного дослідження; організація процесу економічного дослідження магістрами; змісту і структури процесу економічного дослідження; оформлення результатів економічних досліджень та впровадження їх у майбутню практику діяльності

Проектне фінансування

Мета науки: допомогти магістрам нової генерації здобути знання, вміння, поглибити фахові компетенції з методології та інструментарію організації проектного фінансування на основі законодавства України та з урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень для ефективного їх застосування у сфері своєї фахової діяльності

Портфельне інвестування

Мета науки: надання студентам теоретичних і методологічних знань та практичних навичок з портфельного інвестування для вирішення конкретних задач формування і ефективного управління інвестиційним портфелем.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Проектно-кошторисна справа

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі організації проектно-кошторисної справи в Україні.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Соціальні інвестиції

Мета дисципліни: формування системи професійних компетенцій (знань, прикладних вмінь та навичок) щодо вивчення теоретико-методологічних основ сутності соціальних інвестицій, а також практичних навичок пов’язаних з формуванням і реалізацією соціальних інвестиційних проектів.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Фінансово-інвестиційний консалтинг

Мета дисципліни: допомогти магістрам нової генерації здобути знання, вміння, поглибити фахові компетенції з методології та інструментарію фінансово-інвестиційного консалтингу, щоб ефективно застосовувати їх у сфері своєї фахової діяльності.   

Завдання дисципліни: сформувати у студентів систему теоретико-методологічних і практичних знань про категорії, поняття, види та інструменти фінансово-інвестиційного консалтингу

Інвестиційний менеджмент

Мета дисципліни: формування системи знань про закономірності й особливості управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві

Венчурне фінансування

Мета дисципліни: надання студентам теоретико-методологічних знань з венчурного підприємництва та практичних навиків оволодіння методами залучення і розміщення венчурного капіталу в об’єкти венчурного інвестування для використання у практичній професійній діяльності

Інвестиційний менеджмент(вибіркова)
Портфельне інвестування(вибіркова)
Контактна інформація

Завідувач кафедри —  (044) 455-69-07  вул, Дегтярівська 49г КНЕУ,III корпус, 6 поверх, каб. 065
Кафедра —  (044) 371-62-24  каб. 064
Електронна пошта: bank_inv_kneu@ukr.net, kbi@kneu.edu.ua
Адреса (поштова): 03680,м.Київ, пр. Перемоги, 54/1,КНЕУ 
 

 

 

Навчально-методична робота

Викладачами кафедри підготовлено та видано такі підручники та
навчально-методичні посібники:
• Пересада А. А. та ін. «Інвестування»: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001 рік.
У навчально-методичному посібнику розглядаються питання організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ: методологічні основи інвестування; обґрунтування доцільності інвестування; бюджетування інвестиційних проектів; управління інвестиційним процесом; проектування інвестицій; капіталізація інвестицій