Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія економічних досліджень

Мета науки: формування у магістрів нової генерації системи знань, умінь, поглиблення фахових компетенцій з методології й інструментарію економічних досліджень на магістерському рівні, на етапах аспірантських досліджень.

Завдання науки: теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методології економічних досліджень; застосування теоретичних й емпіричних методів дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробка етапів і форм процесу економічного дослідження; організація процесу економічного дослідження магістрами; змісту і структури процесу економічного дослідження; оформлення результатів економічних досліджень та впровадження їх у майбутню практику діяльності.

Результати навчання: за умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-       оволодіти і використовувати загальні методи наукового пізнання у дослідженні економічних явищ і процесів;

-       формулювати наукову проблему, завдання і мету наукового економічного дослідження;

-       аналізувати наукові фахові публікації і статистичні показники розвитку економіки, формувати потрібний кількісний та якісний обсяг необхідної наукової інформації;

-       використовувати загальнонаукові та специфічні методи обробки інформації;

-       написати наукову статтю, есе, доповідь, магістерську роботу;

-       реалізувати результати економічних досліджень у наукових виданнях;

-       обґрунтовувати потребу досліджень впливу фінансово-економічних відносин на перебіг макроекономічних процесів у нестабільних економічних системах.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету