Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Події

 • 22 Березня 2019

  Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку».

  У кооперації з провідними університетами Німеччини та Польщі у КНЕУ 19 березня відбулась чергова Міжнародна науково-практична конференція на тему «Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку». Конференція мала три секції - англомовні виступи та обговорення, виступи та обговорення науковців, виступи та обговорення студентів. Спільне вітальне слово об'єднало учасників у конференц-залі КНЕУ. З промовами виступили проректор з науково-педагогічної роботи КНЕУ Колот А.М., завідувач кафедри фінансів Федосов В.М., декан факультету фінансів Хлівний В.К., Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНЕУ Степура М.М. та Голова Ради молодих вчених КНЕУ Котіна Г.М., за безумовного сприяння яких ця конференція відбулася, наголосили на важливості наукових досліджень студентів. Один з гостей конференції - професор Андре Хайнеман з університету м. Бремен вже за традицією висловив думки з приводу наукових досліджень за тематикою конференції. «Ми живемо в період різновекторних змін, - зазначив на урочистому відкритті конференції проректор з науково-педагогічної роботи А.М. Колот. - Фундаментом розбудови нової економіки є знання та інновації. Для того, щоб мати конкурентні переваги, треба вчитися все життя». Студенти КНЕУ, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сумського національного аграрного  університету презентували результати власних досліджень українською та англійською мовами. Серед актуальних тем: фінансово-технологічний розвиток України, вплив глобалізації на податкову сферу держави, податкова культура, проблеми та перспективи венчурного бізнесу.
 • 04 Березня 2019

  Четверта зустріч на міждисциплінарному науковому воркшопі «Компаративний аналіз еконономічної та фінансової політики» як наслідок кооперації між КНЕУ імені Вадима Гетьмана (Україна), Університетом міста Бремен (Німеччина) та Німецьким університетом

  В рамках тривалої тристоронньої кооперації між КНЕУ імені Вадима Гетьмана (Україна), Університетом міста Бремен (Німеччина) та Німецьким університетом адміністративних наук міста Шпайєр (Німеччина) з 25 по 28 лютого 2019 року відбулась четверта зустріч представників наукової спільноти України та Німеччини на міждисциплінарному науковому воркшопі для науковців та PhD дослідників зі спільним напрямком обговорення «Компаративний аналіз еконономічної та фінансової політики». https://www.linkedin.com/…/urn:li:activity:650727587171444…/ Робота тривала упродовж двох практичних семінарів. У першій частині доктори наук представляли результати своїх досліджень для спільного обговорення та коригування дослідницьких питань з метою поглиблення подальших наукових пошуків.  Обговорювалися результати досліджень для підготовки майбутніх публікацій у міжнародних виданнях, участі у міжнародних  конференціях, огляди економічної політики і адміністративного управління на прикладі найунікальніших країн, наприклад,  Північної Кореї, або особливих підходів, наприклад, до оподаткування цифрового бізнесу. Другий семінар був присвячений обговоренню проміжних наукових результатів, які отримали PhD студенти в результаті своїх  досліджень. На ньому досить широке коло питань з публічного управління - від впливу на розвиток адміністративних одиниць  розташування офісів міжнародних організацій до наслідків податкової конкуренції в Європі - отримали жваве обговорення. За  результатами цих обговорень пошукачі наукових звань мають попереднє уявлення про сприйняття результатів своїх презентацій  науковою спільнотою, можуть обстоювати чи коригувати свою думку, вчитися дискутувати у науковому середовищі. Семінари стали результатом співпраці між факультетом фінансів (представники - Степура М.М., Котіна Г.М., Жибер Т.В.,  аспірант Конащук Н.Е), факультетом маркетингу (представник - заступник декана факультету маркетингу Дима О.А.) та  факультетом управлiння персоналом, соціології та психології (представник - декан Цимбалюк С.О.) КНЕУ імені Вадима Гетьмана.  Висловлюємо подяку всім учасникам, активна робота яких зробила захід результативним та незабутнім.  Вдячні професорам університетів Бремена і Шпаєра за гостинність та активну наукову допомогу: Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas  Knorr http://www.uni-speyer.de/de/lehrstuehle/knorr.php PROF. DR. ANDRÉ W. HEINEMANN https://www.uni-bremen.de/finpol/ Prof. Dr. Christian Koch http://www.uni-speyer.de/…/prof…/lehre-dr-christian-koch.php Д-ру Каю Массеру http://www.foev-speyer.de/…/institut/personen/kai-masser.php Висловлюємо особливі слова подяки від учасників організаторам заходу з боку КНЕУ: Степурі М.М. - Голові наукового  товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНЕУ та Котіній Г.М. - Голові Ради молодих вчених КНЕУ. та з боку університету Шпаєра ( German University of Administrative Sciences Speyer): Lia Khatiashvili (MPA, Ph.D.  Candidate is currently working at the Chair of economics, in particular economic and transport policy) та Sylvie Sefrin  (Sekretariat at the University of Administrative Sciences Speyer ( Germany). http://www.uni- speyer.de/de/lehrstuehle/knorr/mitarbeiter.php. Марина Степура Світлана Цимбалюк Oleksandr Dyma Nadiia KonashchukTetiana Zhyber *** The fourth meeting of the scientific community from Ukraine and Germany representatives held at an interdisciplinary  research workshop for the researchers and PhD students as part of a years threesided cooperation between KNEU named after  Vadim Getman (Ukraine), University of Bremen (Germany) and German University of Administrative Sciences Speyer (Germany)  from February 25 to February 28, 2019. The general direction of discussion was entitled “Comparative analysis of economical and financial policies". The activity continued for two workshop parts. During the first part doctors of science presented results of their research  for joint discussion and research questions correction in order to deepen further economic and political research. The results of research were discussed to prepare papers for the future international publications, participation in  international conferences, economic, policy and administration reviews on the example of unique countries, for example  North Korea, or special approaches, for example to digital business taxing. The second part of workshop was devoted to the discussion of intermediate scientific results PhD students received as a  output of their research. It was quite a wide circle of the questions on public administration and management - from the  impact on the development of administrative units the international organization's offices location to the consequences of  tax competition in Europe - got a lively discussion. According to the results of these discussions students had having a  preliminary understanding the perception results of their presentations by scientific community, which may learn them  advocate correcting their opinions and have debate in the scientific meetings. The seminars were the result of cooperation between the Faculty of Finance (representatives was Stepura M.M., Kotina H.M.,  Zhyber T.V., graduate student Konaschuk N.Е.), Faculty of Marketing (representative was Deputy Dean of the Faculty of  Marketing Dima A.A.) and Faculty of Personnel Management, Sociology and Psychology (representative was Dean Tsymbalyuk S.A.) of KNEU named after Vadim Getman. Thanks to all participants and hosts active work which made the event productive and unforgettable. We are grateful to the professors of the universities of Bremen and Speyer for their hospitality and active scientific assistance: Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Knorr http://www.uni-speyer.de/de/lehrstuehle/knorr.php Prof. Dr. ANDRÉ W. HEINEMANN https://www.uni-bremen.de/finpol/ Prof. Dr. Christian Koch http://www.uni-speyer.de/…/prof…/lehre-dr-christian-koch.php Dr Kai Masser http://www.foev-speyer.de/…/institut/personen/kai-masser.php We want express special words of gratitude from the participants to the organizers of the event on the part of KNEU:  Stepuri M.M. - the Head of the Scientific Society of students, postgraduates, doctoral students and young scientists KNEU  and Kotiniy H.M. - the Chairman of the Council of Young Scientists of KNEU and on the part of the University of Speyer (University of Applied Sciences Speyer): Lia Khatiashvili (MPA, Ph.D. Candidate  is currently working at the Chair of economics, in particular economic and transport policy) та Sylvie Sefrin (Sekretariat  at the University of Administrative Sciences Speyer ( Germany).http://www.uni- speyer.de/de/lehrstuehle/knorr/mitarbeiter.php.  
 • 19 Листопада 2018

  Обмін міжнародним досвідом

  На англомовному воркшоп-семінарі наш гість - доктор із Праги - показав результати свого дослідження і висловив припущення щодо пропорцій приватно-колективного (саморегулювання) та державного регулювання здійснення делегованих приватних інвестицій найманим агентам. Такі інвестиції здійснюють переважно фізичні особи на противагу банківським вкладам на депозити, отримуючи дохід від цінних паперів, які обертаються на фондовому ринку. За припущенням доповідача, що стосувалося, як виявилося, країн із більш ризиковими настроями населення, регулювання учасників ринку інвестування самоствореними об'єднаннями виходить "дешевшим" для інвестора. і дозволяє йому отримувати вищий дохід, ніж"утримання" за рахунок премій відповідних органів держави для моніторингу і гарантії безпеки інвестицій. Однак колеги із німецьких університетів зробили зауваження, що у своїй моделі розподілу дослідник недооцінив чинники мінімізації ризику громадянами у суспільствах із абсолютною довірою до держави (наприклад, Німеччині). Де громадянин вибере менший дохід і мінімальний ризик, а не високодохідну, але більш ризикову інвестицію
 • 12 Листопада 2018

  Наукова студентська робота на конференціях - Секція № 2

  До вашої уваги список студентів, які отримали відзнаки на україномовній секції конференції № 2. Цю секцію провели викладачі: Секція 2: Модератор: Захожай К. В. Члени комісії: Малік Є. О. Марчук В. Ю. Лубковський С.А. 1 місце. Іоніцой Євгенія,2 курс,факультет міжнародної економіки і менеджменту. Наук.кер. - Завистовська Г.І. 2 місце. Коровай Вікторія і Людвіковська Мар'яна,факультет фінансів. Наук.кер. - Захожай К.В. 3 місце. Бовсуновська Анастасія і Левшина Лілія, факультет фінансів. Наук.кер. - Захожай К.В За цікаву презентацію відзнаки отримали Гідулянов Дмитро і Дехтяр Ігор. За грунтовне і оригінальне дослідження та активну участь в обговоренні відзначений Ясинський Артем, Інститут інформаційних технологій в економіці, КНЕУ. Запрошуємо до нас на конференції :)
 • 05 Листопада 2018

  Наукова студентська робота на конференціях - Секція № 1

  "Україномовна секція Міжнародного семінару-конференції 30.10.2018 Засідання Секції № 1 конференції відбувалося за участі: Модератор: Рудик Н.В. Члени комісії: Бенч Л.Я. Парандій О. В. Пислиця А.В. За результатами засідання 1-ше місце отримала доповідь на тему: "СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЯ", студентки 3 курсу Дзюменко Олени, економічний факультет, Національний університет біоресурсів і природокористування України. За цікаву презентацію дослідження отримала відзнаку доповідь "СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ" студенток 2 курсу Бутенко Катерини та Потапчук Анни, факультет міжнародної економіки і менеджменту, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" За яскраву презентацію дослідження нагороджена доповідь "ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР І ЙОГО ПЕРЕКОСИ В УКРАЇНІ" Богомаза Ростислава, 3 курс, студент, факультет фінансів, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".
 • 20 Жовтня 2018
 • 03 Вересня 2018

  Об'єднання кафедри фінансів та кафедри фінансових ринків.

  З вересня 2018 року викладачі кафедр фінансів та фінансових ринків КНЕУ імені Вадима Гетьмана спільно викладають закріплені за кафедрою спеціальності та освітньо-професійні програми. Внаслідок цього дисципліни кафедри посилені  результатами досліджень теоретико-методологічних проблем функціонування фінансових ринків в Україні та світі. Аспекти спеціальності, що стосуються фінансового ринку та фінансових інструментів, студентам пояснюють фахівці фінансового ринку. Викладачами кафедри постійно підтримується процес підвищення професійного рівня викладання провідних дисциплін та організації навчального процесу, навчально-методичного забезпечення дисциплін які вже викладаються, а також розробки нових курсів, підготовки методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю знань студентів, навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін. 
 • 05 Червня 2018
 • 25 Травня 2018
 • 21 Травня 2018