Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальний захист населення

          «Соціальний захист населення» є вибірковою дисципліною спрямованою на підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Дисципліна “Соціальний захист населення” орієнтована на засвоєння студентами бакалаврських програм сучасної державної системи соціального захисту населення на підставі нових концепцій та програм уряду.

          Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

          Мета опанування дисципліни - є формування у студентів сучасного економічного мислення з базових питань теорії і практики соціального захисту населення.

         У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

-                     з’ясувати об’єктивну необхідність, сутності та роль соціального захисту;

-                     опанувати особливості соціального захисту;

-                     засвоїти умови страхування на випадок втрати працездатності та безробіття, медичного та пенсійного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

-                     набути знань з управління діяльністю фондів соціального страхування;

-                     засвоїти організаційну структуру соціального страхування та особливості глобалізацій них проявів в ній;

-                     знати необхідність, значення та методи державного регулювання соціального страхування;

-                     навчитися правильно застосовувати методичний інструментарій розрахунку матеріального забезпечення;

-                     уміти грамотно співпрацювати зі спеціалістами інститутів інфраструктури соціального сектору;

-                     орієнтуватися в особливостях соціального страхування країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

          Предметом дисципліни є сукупність фінансових відносин, що виникають у процесі формування соціального захисту населення.

          Дисципліна “Соціальний захист населення” тісно пов’язана з іншими дисциплінами бакалаврського рівня: «Соціальне страхування», “Страхові послуги”, “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, наукою «Страхування».

          Перелік знань і умінь яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

          В результаті вивчення дисципліни студент буде знати:

-                     основні нормативно-правові акти, які врегульовують відносини у сфері соціального захисту в цілому, та соціального забезпечення та соціального страхування, зокрема;

-                     коло економічних відносин, що регулюються правом соціального забезпечення;

-                     систему, структуру і загальні положення соціального захисту в Україні;

-                     категоріальний та понятійний апарат дисципліни «Соціальний захист населення»;

-                     економічну природу соціального захисту, його функції та принципи;права та обов’язки суб’єктів соціального захисту;

-                     систему загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-                     систему формування та використання фондів загальнообов’язкового соціального страхування;

-                     види матеріального забезпечення та соціальних послуг;

-                     особливості розвитку соціального захисту;

-                     тенденції розвитку соціального захисту в світіта йоговплив на розвиток соціального захисту в Україні;

-                     вміти використовувати набуті знання з даної дисципліни.

а також вміти:

-                     застосовувати на практиці, узагальнювати та аналізувати законодавчо-нормативні акти, які регулюють механізм соціального захисту населення;

-                     орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють відносини соціального захистунаселення;

-                     аналізувати сучасний стан соціального захисту населення;

-                     орієнтуватися в особливостях діяльності соціальних фондів;

-                     визначати основні умови соціального страхування на випадок безробіття, у старості, з тимчасової чи постійної втрати працездатності, медичного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

-                     використовувати знання зі соціального захисту  для особистого захисту від соціальних ризиків;

-                     використовувати знання зі соціального захисту  для вирішення професійних завдань.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

          Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при організації соціального захисту населення з метою надання соціальних гарантій населенню та створення умов для належного рівня життя. Вони можуть бути використані випускниками на посадах соціальних працівників, працівників управлінь, департаментів, Міністерств соціальної політики тощо.

          Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Тема 1. Соціальний захист населення та його складові

Тема 2. Державне регулювання соціального захисту населення

Тема 3. Сутність і роль соціального страхування

Тема 4 . Іноземний досвід у сфері соціального захисту населення

Тема 5. Фінансове забезпечення соціального страхування

Тема 6. Соціальний захист з тимчасової втрати працездатності

Тема 7. Страхування від нещасного випадку на виробництві та  професійного захворювання

Тема 8.  Медичне страхування та його роль в системі соціального захисту громадян

Тема  9.  Соціальний захист населення на випадок безробіття

Тема 10.  Пенсійне страхування

          Викладацький склад: к.е.н., доц. Стецюк Т.І., к.е.н., доц. Димніч О.В.

          Основна література:

1. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової; І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, СЯ. Харченко, В.А. Поліщук. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 254с

2. Синчук С.М. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. - К.: Знання, 2003. - 306 с.

3.     Соціальне страхування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /СІ. Юрій,М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. - К.: Кондор, 2004. - 462 с. 

Остання редакція: 29.10.17

Публікаціі з предмету