Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи актуарних розрахунків

Наука «Основи актуарних розрахунків» фаховою дисципліною в системі підготовки магістрів за програмою «Страховий менеджмент», спрямована на підготовку магістрів, які повинні володіти сучасними методами актуарної математики щодо моніторингу та оптимізації ризиків страхової компанії.

 

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета опанування дисципліни - формування у студентів стійких знань з теорії і практики актуарних розрахунків у організації фінансового балансу страхових компаній.

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

·       набуття навичок та умінь з аналізу механізму актуарного забезпечення виконання        страховиками своїх зобов’язань перед страхувальниками;

·       вивчення особливостей кругообігу грошових коштів страховика через фінансові та страхові ануїтети;

·       висвітлення специфіки розрахунку тарифів за договорами загального та накопичувального страхування;

·       прийняття адекватних управлінських рішень у процесі ризик-менеджменту страхових ризиків.

Наука «Основи актуарних розрахунків» має тісний структурно-логічний взаємозв’язок з такими науками (дисциплінами) як «Теорія ймовірностей», «Статистика», «Менеджмент», «Страхування», «Страховий менеджмент», «Перестрахування».

 

Перелік знань і умінь, які набуде студент після опанування цієї дисципліни.

В результаті вивчення наукистуденти повинні знати:

·        основи актуарних розрахунків, що є базою фінансового забезпечення виконання страхових зобов’язань страховика;

·        методики розрахунку нетто- та брутто-премій за договорами загального та довгострокового страхування;

·        методи формування та управління страховими резервами з урахуванням фінансової надійності страховика;

·        міжнародну та вітчизняну законодавчо-нормативну базу щодо визначення страхових премій як основи фінансового забезпечення актуарних зобов’язань та формування страхових резервів.

буде вміти:

·        застосовувати основні параметри та методи апарату актуарних розрахунків у визначенні страхових премій за договорами загального та довгострокового страхування;

·        організовувати та здійснювати збір, моніторинг та аналіз вихідних статистичних даних необхідних для розрахунку страхових тарифів, премій, ануїтетів та інших актуарних величин;

·        застосовувати вітчизняну законодавчо-нормативну базу для визначення дійсної вартості страхової послуги за договорами загального і довгострокового страхування;

·        розраховувати та корегувати величини математичних та технічних резервів страховика у відповідності зі зміною ступеня ризикованості;

·        обирати надійного страховика (перестраховика) з урахуванням специфіки діяльності та особливостей ризиків конкретних суб’єктів господарювання;

·        грамотно співпрацювати зі спеціалістами різних інститутів інфраструктури страхового ринку.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні науки можуть бути плідно використані при моніторингу, аналізі та організації балансу фінансових зобов’язань страховика з метою нарощення капіталізації страхового бізнесу, збільшення осягу страхових премій, планування та оптимального формування та розміщення страхових резервів. Вони можуть бути використані випускниками на посадах  менеджерів, страхових агентів, брокерів, андерайтерів, ризик-менеджерів, актуаріїв, економістів,   

держслужбовців профільних установ, науковців.

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення за модулями та темами.

Тема 1.Необхідність актуарних розрахунків і зміст актуарної математики

Тема 2. Становлення і розвиток актуарної науки в Україні

Тема 3. Елементи фінансової математики і статистики

Тема 4. Фінансові ануїтети

Тема 5.  Страхові ануїтети

Тема 6. Розрахунок премій за договорами страхування життя

Тема 7. Страхові резерви зі страхування життя

Тема 8. Елементи теорії ймовірності

Тема 9. Розрахунок тарифів за договорами загального страхування

Тема 10. Страхові резерви з загального страхування

 

Викладацький склад:

Колотило О.Д. к.е.н., доцент

 

     Основна література:

1.         Cтрахування: Підручник / Керівники авт.колективу і наук. Ред. Гаманкова О.О., Осадець С.С. – К.: КНЕУ, 2013.

2.         Томас Мак. Математика рискового страхования. – М.: Олимп-бизнес; 2005.

Магістерська програма «Страховий менеджмент»: Навчально- методичний комплекс /Кол. авт.  під кер. С.С.Осадця. - К. КНЕУ. 2008.– 448с.

Остання редакція: 16.03.16