Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит державного сектору економіки

Мета опанування дисципліни: отримання теоретичних знань і базових навичок щодо перевірки й оцінки операцій, звітності, діяльності, програм, політики для забезпечення системи управління державними фінансами необхідною інформацією щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, інших активів держави, правомірності та результативності функціонування державних органів, бюджетних установ та організацій і суб’єктів господарювання державного сектору; вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності органів державного фінансового контролю (Рахункової палати, Державної аудиторської служби України) і державних внутрішніх аудиторів; опанування змісту Міжнародних стандартів державного аудиту INTOSAI та Етичного кодексу INTOSAI для аудиторів державного сектору.

Завдання дисципліни: розуміння основних аспектів методики проведення аудиту державних фінансів стосовно різних об’єктів, етапів та процедур перевірки й оцінки операцій, звітності, діяльності, програм, політики органів державного сектору; набуття практичних навичок з організації і плануванні фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності у сфері державних фінансів та оформлення робочих документів і звітів аудитора.

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати передові підходи у галузі аудиту державного сектору економіки (сутність аудиту державного сектору економіки, його елементи, форми, етапи та процедури здійснення), основні положення Міжнародних стандартів державного аудиту INTOSAI; уміти застосовувати основні прийоми і методи для отримання доказів законності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна та ефективності управління державними фінансами; об’єктивно оцінювати інформацію, отриману за результатами виконання аудиторських процедур; готувати висновки і рекомендації розробляти пропозиції щодо проведення зовнішнього та внутрішнього контролю якості аудиту державного сектору економіки.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Суть та предмет аудиту державного сектору економіки. Правові та організаційні засади аудиту державного сектору економіки. Організація аудиту державного сектору економіки у зарубіжних країнах. Методичні засади організації і проведення аудиту державного сектору економіки. Планування, цикл і етапи аудиту державного сектору економіки. Проведення аудиту державного сектору економіки та оформлення аудиторського звіту (висновку). Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державного сектору економіки. Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державного сектору економіки.

                               

Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит державного сектора економіки» (вибіркової) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит державного сектора економіки» (вибіркової) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит державного сектору економіки» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит державного сектору економіки» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Остання редакція: 05.01.22