Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит оподаткування підприємств

Дисципліна «Аудит оподаткування підприємств»

Магістерська програма: 8.03050901 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050901–оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок щодо здійснення аудиту оподаткування підприємств.

 

Основні завданнядисципліни: засвоїти методичні підходи до аудиту оподаткування підприємств, перспективи удосконалення професійної діяльності аудиторів в даному напрямі; розкрити особливості організації, документування та методичні прийоми при здійсненні податкового аудиту в розрізі окремих податків; оволодіти знаннями щодо окремих вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг при виконанні окремих завдань аудиту оподаткування підприємств та надання аудиторських послуг в галузі оподаткування (планування проведення аудиту та надання інших видів аудиторських послуг, формування аудиторських доказів, оформлення аудиторської документації (робочих документів), аудиторських звітів); навчити застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних аудиторських завдань.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Аудит оподаткування 8О06 (108.5 KB)– паспорт з науки «Аудит оподаткування підприємницької діяльності», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.
  • Аудит оподаткування 8О01 (108 KB)паспорт  з дисципліни «Аудит оподаткування підприємств», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування»,  магістерська програма 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»)13 Жовтня 2017 р.