Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти теоретичних і прикладних компетенцій, що дозволяють полягає у  засвоєнні студентами теоретичних основ бюджетування діяльності підприємств, в цілому, та підприємств АПК, зокрема: набуття практичних навичок і вмінь формування системи бюджетів підприємств, аналізу і контролю їх виконання з метою розробки стратегічних й тактичних управлінських рішень.

Міждисциплінарні зв’язки: Бізнес-бюджетування аграрних підприємств як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік» «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання».

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної дисципліни:

1. Знати та розуміти:

-       сутності та значення бюджетування у системі управління підприємством;

-       методів бюджетного планування;

-       порядку бюджетування діяльності підприємства;

-       організаційно-методичних засад складання та взаємоузгодження бюджетів діяльності підприємств АПК;

-       методику аналізу, оцінки контролю виконання бюджетів

 2. Вміти:

-       формувати фінансову структуру підприємства з виділенням відповідних центрів фінансової відповідальності;

-       застосовувати механізм формування бюджетів підприємства;

-       контролювати хід виконання бюджетів та відхилення від них;

-       обґрунтовувати управлінські рішення щодо оцінки ефективності бюджетування на підприємстві.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної навчальної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та оподаткування діяльності підприємств агробізнесу.

Зміст навчальної розкривається в таких темах: Сутність та місце бюджетування в системі управління підприємством. Предмет і метод бюджетування діяльності  підприємства. Організація бюджетного процесу на підприємстві. Організація і методика складання та взаємоузгодження операційних бюджетів підприємства. Технологія розроблення фінансових бюджетів підприємства.  Відповідальність та мотивація в бюджетуванні. Контроль за виконанням бюджетів на підприємстві.

Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»

 

 

Остання редакція: 04.04.21