Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.

Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій суб’єкта господарювання, визначення фінансового результату діяльності, узагальнення облікової інформації у фінансовій звітності

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знатиконцептуальні основи побудови бухгалтерського обліку, функції та відповідальність власників та працівників підприємства у процесі відображення в обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів, порядок складання фінансової звітності; уміти класифікувати господарські засоби підприємства та джерела їх утворення, обґрунтовувати методи оцінки активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат, відображати в обліку господарські операції, що здійснюються на підприємстві, визначати фінансовий результат, відображати в балансі (звіті про фінансовий стан) наявні активи, капітал та зобов’язання.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова звітність.

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньої програми «Комерційна діяльність та біржова діяльність»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньої програми «Комерційна діяльність та біржова діяльність»

Робоча програма навчальної дисципліни«Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Маркетинг»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Маркетинг»

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Менеджмент персоналу», «Менеджмент соціальної сфери»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Менеджмент персоналу», «Менеджмент соціальної сфери»

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», освітньої програми «Туризм»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», освітньої програми «Туризм»

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка міста та урбаністика»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка міста та урбаністика»

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)», освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)», освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта»

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітньої програми «Маркетинг»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітньої програми «Маркетинг»

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньої програми «Комерційна діяльність та біржова діяльність»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньої програми «Комерційна діяльність та біржова діяльність»

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», освітньої програми «Туризм»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», освітньої програми «Туризм»

 

Остання редакція: 23.12.21