Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях

Мета навчальної дисципліни: вивчення головних функціональних можливостей конкретного бухгалтерського прикладного рішення: ПП для малих і середніх підприємств, ПП для великих підприємств; набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення.

Завдання дисципліни знати і розуміти: тенденції розвитку вітчизняного і зарубіжних ринків бухгалтерських прикладних програмних рішень (ППР); роль інформаційних систем в сучасному конкурентному середовищі бізнесу; матиме поглиблене розуміння функціональних можливостей ППР; особливості застосовування знань з адаптації ППР до специфіки бізнесу; особливості ведення обліку та формування звітності в ППР.

Результати навчання: уміти оцінювати можливості конкретних зарубіжних чи вітчизняних прикладних програмних розробок; обирати бухгалтерське програмне забезпечення, яке б якнайкраще відповідало потребам користувача-бухгалтера; визначати переваги і недоліки ППР, яке вивчається; напрацьовувати пропозиції з удосконалення переліку задач, які реалізовані в системі; демонструвати практичні навики з налаштовування параметрів бухгалтерського ППР відповідно до специфіки діяльності фірми (налаштування параметрів облікової політики, формування нормативно-довідкової інформації в ППР, самостійне формування початкових залишків на рахунках в системі); відображати відомості про господарські операції суб’єктів господарювання на рахунках обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; демонструвати навики роботи з ППР згідно вимог розробника під час тестування для документального підтвердження знань студента (отримання Сертифіката користувача базового рівня).

Зміст навчальної дисципліни розкривається в таких темах: Концепція прикладних програмних рішень та їх основні функціональні можливості в ППР. Загальносистемні механізми і принципи в ППР. Настройка параметрів обліку та робочого місця користувача в ППР. Формування початкових залишків за рахунками обліку в ППР. Облік надходження, руху і вибуття ТМЦ в ППР. Облік операцій з грошовими коштами в ППР. Облік необоротних активів в прикладному програмному рішенні. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу в ППР. Облік розрахунків з контрагентами та підзвітними особами в ППР. Облік виробничої діяльності в прикладному програмному рішенні. Регламентні операції закриття періоду в прикладному програмному рішенні. Формування регламентованої звітності та її аналіз в: ПП «Master Бухгалтерія» чи ПП «ІС-ПРО» відповідно.

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування»

 

Остання редакція: 05.01.22

Публікаціі з предмету

  • Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях 6.030509 (480 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях 071 (706,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
  • Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях (143,5 KB)паспорт дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях». Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.