Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Диджитал-аудит

Навчальна дисципліна «Диджитал-аудит» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».Навчальна дисципліна «Диджитал-аудит» є обов’язковою для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування». У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління – функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Диджитал-аудит» вивчається здобувачами після опанування комплексу базових загальнотеоретичних економічних і фахових спеціальних наук (дисциплін) циклу підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування, що дає змогу закріпити і поглибити вже набуті знання, підвищити якість професійної підготовки фахівців Вивчення дисципліни «Диджитал-аудит» базується на фундаментальних знаннях з таких дисциплін, як «Фінансовий облік», «Економіка підприємства», «Статистика», «Фінанси», «Аналіз господарської діяльності» та інших.

Мета вивчення дисципліни «Диджитал-аудит»– оволодіння здобувачами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт) для забезпечення  системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності, опанування змісту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також Кодексу етики бухгалтерів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Диджитал-аудит» є забезпечення формування у студентів таких компетентностей: – розуміння базових теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової економіки інституту незалежного фінансового контролю; - розуміння моделей регулювання аудиторської діяльності та системи її законодавчого і нормативного забезпечення в Україні; - знання норм професійної етики аудиторів; – здатність застосовувати основні методики проведення аудиту й надання аудиторських послуг; – здатність обґрунтовувати власну позицію щодо професійного судження за результатами виконання аудиторських завдань.

Предмет дисципліни: теоретичні засади, основи методики та організації аудиту, аудиторських послуг та інших видів контролю фінансово-господарської діяльності, прикладне їх застосування.

Робоча програма навчальної дисципліни «Диджитал-аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Диджитал-аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Остання редакція: 05.01.22