Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Диджитал-технології в обліку

Мета дисципліни– розуміння тенденцій цифрової трансформації підприємств, отримання знань з цифровізації обліку; набуття практичних навичок роботи в умовах високого ступеню автоматизації. Вивчення головних функціональних можливостей конкретного прикладного рішення, набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв’язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення.

Завдання дисципліни: одержати необхідні знання з практики використання одного із прикладних програмних рішень за вибором; застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички під час виконання навчальних вправ і ситуацій щодо ведення бухгалтерського обліку. А саме:розуміння сутності цифрового обліку, сучасних технологій та інструментарію його здійснення;розуміння організаційних і методичних особливостей надання бухгалтерських послуг в режимі реального часу;здатність застосовувати теоретичні та практичні підходи до організації та ведення обліку в сучасних інформаційних середовищах;здатність ведення обліку окремих об’єктів із застосуванням інноваційних технологій;здатність застосовувати теоретичні та практичні підходи щодо формування фінансової звітності. Набуття документального підтвердження знань студентів розробником ППР (сертифікація).

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Диджитал-технології в обліку» повинні: знати та розумітиінноваційні технології для удосконалення прикладних інформаційних систем цифрових підприємств; ринципи використання цифрових технологій в обліку та інструментарію його здійснення; тенденції розвитку вітчизняного і зарубіжного ринків бухгалтерських прикладних програмних рішень (ППР); функціональні можливості ППР; особливості застосування знань з адаптації ППР до специфіки цифрового бізнесу; особливості ведення обліку та фhttps://drive.google.com/file/d/1wt2_0X-s2uVeQWdgypNPVmNT64pctP1S/view?usp=sharingормування звітності в ППР; організацію та методику надання бухгалтерських послуг в режимі реального часу з використанням сучасних інформаційних платформ; практичне використання інструментарію хмарних та інших іннноваційних технологій. Уміти:здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій; визначати сутність обєктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; оцінити ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації; застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування; оцінювати можливості конкретних зарубіжних чи вітчизняних прикладних програмних розробок; обирати бухгалтерське програмне забезпечення, яке б якнайкраще відповідало потребам користувача-бухгалтера; визначати переваги і недоліки ППР, яке вивчається; напрацьовувати пропозиції з удосконалення переліку задач, які реалізовані в системі; демонструвати практичні навики з налаштування параметрів бухгалтерського ППР відповідно до специфіки діяльності фірми (налаштування параметрів облікової політики, формування нормативно-довідкової інформації в ППР, самостійне формування початкових залишків на рахунках в системі); відображати відомості про господарські операції суб’єктів господарювання на рахунках обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; демонструвати навики роботи з ППР згідно вимог розробника під час тестування для документального підтвердження знань студента (отримання Сертифіката користувача базового рівня).

Зміст дисципліни «Диджитал-технології в обліку» за темамирозкривається в таких темах: Цифрова трансформація виробничого підприємства та його цифрова стратегія. Цифрова трансформація активів, обладнання у виробничих процесах (концепція Connected Enterprise). Віртуальний цифровий простір (інтеграція і взаємодія ERP, MES, CAD) підприємства. Концепція Digital Twins– цифрові двійники продуктів і сервісів. Концепція Cobots – Collaborative Robots– технології забезпечення безпечної і ефективної взаємодії людини і машин (повна автоматизація ручної праці). Електронний документообіг. Концепція сучасних прикладних програмних рішень та їх основні функціональні можливості в ППР.  Настройка параметрів обліку та робочого місця користувача в ППР. Облік господарських операцій, формування регламентної звітності та її аналіз в ППР.

Робоча програма навчальної дисципліни «Диджитал-технології в обліку» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Диджитал-технології в обліку» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Остання редакція: 11.05.21