Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

В умовах стрімкої цифровізації світової економіки в стратегіях розвитку багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних компаній в основному описується розвиток в технологічному плані, що відповідає концепції Індустрії 4.0. Цифрова трансформація компанії зумовлює зміну її структури, системи управління та культури. За таких умов дані стають одним з активів компанії. Це змінює завдання і принципи управління компанією. Особливого значення набуває використання інтегрованих (корпоративних) інформаційних систем. Пріоритетною та основною інформаційною базою такої системи управління на підприємстві є інформаційна система бухгалтерського обліку з поглибленням дієвих функцій, розвитком та розгалуженням у окремі конкретні підсистеми (модулі) за видами управлінської діяльності на підприємстві. Передові технології (наприклад, роботизація) дозволяють економити виробничі ресурси, одночасно ставлять нові вимоги до фахівців, які працюватимуть в умовах використання цифрових технологій. Наявність у фахівців з обліку і оподаткування цифрових компетенцій забезпечить їм конкурентні переваги на ринку праці.

Метою навчальної дисципліни: розуміння особливостей цифрових технологій та перспектив їх використання в управлінській діяльності суб’єктів господарювання;набуття теоретичних знань щодо створення та функціонування інтегрованих інформаційних систем (ІІС), розуміння особливостей ведення бухгалтерського, управлінського та податкового обліку в таких системах; формування практичних навичок використанням прикладного програмного забезпечення в майбутній професійній діяльності. Вивчення навчальної дисципліни дасть змогу майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів.

Завдання дисципліни: одержати необхідні знання з теорії та практики використання інтегрованих інформаційних систем і цифрових технологій в сфері бухгалтерського обліку і оподаткування. А саме: розуміння базових теоретичних основ створення та функціонування інформаційних систем в економіці, їх ролі в сучасному конкурентному бізнес-середовищі; розуміння сутності сучасних інформаційних технологій, тенденцій їх цифрового розвитку та найбільш перспективних сфер застосування у професії бухгалтера; розуміння методологічних основ організації обліку в умовах автоматизованої системи накопичення та обробки інформації, їх практичного застосування; розуміння основ і термінології хмарних технологій; розуміння особливостей ведення бухгалтерського і податкового обліку з використанням Digital-технологій; уміння розрізняти за функціональним призначенням найбільш поширені програмні продукти; здатність застосовувати теоретичні та практичні підходи щодо формування фінансової звітності в умовах цифрового обліку; набуття документального підтвердження знань студентів розробником ППР (сертифікація).

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: знати концептуальні основи побудови і функціонування інформаційних систем і технологій в економіці; сутність Індустрії 4.0; тенденції використання цирових технологій в управлінській діяльності підприємств; особливості використання інтегрованих інформаційних систем в управлінні; визначати переваги і недоліки цифрових технологій при застосуванні їх у професійній діяльності бухгалтера; оцінювати методи та технології обробки облікової інформації. Умітикритично вати і оцінювати нові та складні ідеї у сфері автоматизації бухгалтерського обліку в умовах цифровізації управлінської діяльності.Використовувати в професійній діяльності прикладні програмні рішення для ведення бухгалтерського і податкового обліку.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:Концептуальні основи інформаційних систем, їх місце та роль в умовах цифровізації економіки. Інформаційне забезпечення інтегрованих інформаційних систем. Інформаційні технології  та їх класифікація в умовах цифрової економіки. Принципи побудови інформаційних систем Принципи побудови інформаційних систем. Облік оборотних і необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій. Облік праці та її оплати в умовах застосування інформаційних технологій. Облік капіталу. Облік довгострокових та поточних зобов'язань. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності в умовах застосування інформаційних технологій. Інформаційні системи і технології в оподаткуванні. Безпека інформаційних економічних систем.

Робоча програма навчальної дисципліни «Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Робоча програма навчальної дисципліни «Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік».

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік».

Остання редакція: 05.01.22