Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжпредметний тренінг «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті»

Мета опанування дисципліни:забезпечити практичне застосування теоретичних знань, набутих у процесі вивчення дисциплін «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті»; виробити у студентів навички опрацювання та вирішення практичних ситуацій; здійснення необхідних розрахунків; узагальнення інформації в регістрах обліку, складання фінансової звітності підприємства; прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо поліпшення діяльності господарюючого суб’єкта; адаптація одержаних студентами теоретичних знань і реалізація практичних навичок з дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» та «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів» в прикладному програмному рішенні (ППР).

Завдання дисципліни: оволодіти практичними навиками з методики обліку окремих об’єктів необоротних та оборотних активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та результатів діяльності; формування фінансової звітності підприємства; трансформувати теоретичні знання з фахових дисциплін у практичні навички роботи в умовах використання ППР, як того вимагає ринок праці; вивчення особливостей роботи з різними видами облікових документів; набути практичних навичок ведення в ППР: обліку матеріалів; обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами; обліку основних засобів; обліку нематеріальних активів; використання широких можливостей аналізу накопичених даних та формування різноманітних звітних документів; набуття умінь виявлення недоліків та переваг різних ППР для бухгалтерського обліку; обґрунтування прийняття рішень з приводу ефективності застосування різних ППР в управлінській діяльності суб’єктів господарювання; інтегрувати теоретичні знання й практичні навички студентів у єдиний комплекс і привести їх у відповідність із поточними потребами ринку праці; провести у групах тренінгові заняття, орієнтовані на майбутнє працевлаштування студентів після закінчення навчання; мотивувати студентів до набуття поглиблених практичних навичок у сфері бухгалтерського обліку підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: вміти відображати операції з руху оборотних, необоротних активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат й результатів діяльності в системі рахунків бухгалтерського обліку; групувати та узагальнювати бухгалтерську інформацію для формування показників фінансової звітності підприємства; самостійно і якісно налаштовувати ППР під особливості роботи користувача; формувати необхідні довідники (класифікатори, каталоги), початкові залишки; налаштовувати типові господарські операції; вести оперативний облік; формувати та аналізувати звітність.

Зміст дисциплінирозкривається в таких темах: Облік грошових коштів (готівкових, безготівкових), дебіторської заборгованості. Облік капіталу, забезпечень, цільового фінансування. облік наявності та руху необоротних активів. Облік операцій з придбання (вибуття) виробничих запасів. Облік витрат виробництва та готової продукції. Облік поточних та довгострокових зобов’язань. Облік доходів, витрат, фінансових результатів діяльності підприємства. Ознайомлення з порядком групування та узагальнення облікової інформації для складання фінансової та податкової звітності підприємства. Складання квартальних форм фінансової та податкової звітності суб’єкта господарювання.

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжпредметний тренінг «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті»» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжпредметний тренінг «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті»» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Остання редакція: 26.02.21