Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і оподаткування діяльності малих підприємств

Мета опанування дисципліни: сформувати у студентів цілісну систему знань щодо організації бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Завдання дисципліни: вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку і оподаткування, фінансової, податкової та статистичної звітності в системі управління малими підприємствами.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати теорію та практику формування облікової інформації і складання фінансової, податкової і статистичної звітності для сучасних і потенційних потреб управління підприємством;    теоретичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку та фінансової, податкової і статистичної звітності як інформаційного джерела в управлінні підприємством; порядок формування фінансової, податкової та статистичної звітності для управління підприємством вміти класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління; організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації; здійснювати підготовку фінансової, податкової та статистичної звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством; оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та фінансової, податкової і статистичної звітності.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Нормативно-правове регулювання діяльності малих підприємств та системи оподаткування і обліку в них.  Облік власного капіталу. Облік грошових коштів і фінансових інвестицій.  Облікматеріальних  і нематеріальних необоротних активів.  Облік запасів.  Облік розрахунків з дебіторами. Облік зобов’язань.  Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням персоналу. Облік витрат виробництва і виходу продукції. Облік доходів і витрат діяльності та фінансових результатів малих підприємств.  Фінансова звітність малих підприємств. Статистична звітність малих підприємств. Податкова звітність малих підприємств. Особливості обліку і оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і оподаткування діяльності малих підприємств» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік і оподаткування діяльності малих підприємств» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»

Остання редакція: 11.05.21