Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи і технології обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки

Мета опанування дисципліни: сформувати систему теоретичних знань щодо тенденцій розвитку інформаційних систем і технологій обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки та набуття практичних навиків їх використання у науковому дослідженні.

Завдання курсу: озброїти здобувачів вищої освіти знаннями концептуального розвитку інформаційних систем і технологій в контексті глобалізації економіки; навчити аналізувати і визначати сучасну роль інформаційних технологій в підвищенні конкурентоздатності та інвестиційної привабливості підприємств в умовах глобального розвитку економіки, зокрема в умовах Індустрії 4.0.; сформувати розуміння сутності інформаційної економіки та диджитал-технологій як основи бізнесу; сформувати розуміння методів, механізмів і інструментарію удосконалення використання інформаційних систем в умовах глобального економічного розвитку; усвідомити значення інформаційних технологій і визначити найбільш перспективні прикладні сфери їх застосування в бізнесі; озброїти здобувачів вищої освіти умінням системно оцінювати наявні інформаційні технології економічного суб’єкта та розробляти стратегічні напрямки їх удосконалення в умовах світової інтеграції та диджиталізації економічної діяльності;навчити здобувачів вищої освіти визначати чинники, які впливають на розвиток інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та аудиту в умовах економіки нового типу; навчити розуміти і використовувати принципи інтеграції інформаційних потоків підприємств у відповідності до потреб наукового дослідження; навчити аналізувати інформацію, прогнозувати та розробляти управлінські рішення у турбулентному глобальному середовищі в залежності від поставленої мети дослідження; сформувати навички наукового обґрунтування, удосконалення та розвитку методичних підходів оцінювання ефективності використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі, аудиті, оподаткуванні та робити відповідні управлінські висновки; сформувати вміння використовувати одержані знання у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти за обраною темою; сформувати вміння пошуку і критичної оцінки інформації у вітчизняних та зарубіжних інформаційних ресурсах; сформувати навики роботи з окремими диджитал-технологіями та використанні їх у наукових дослідженнях; сформувати навики критичної оцінки інтерфейсу користувача з системою, розробляти заходи щодо удосконалення відповідних комплексів облікових, аналітичних задач та аудиту, які розглядаються в дисертаційному дослідженні.

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки» здобувачі вищої освіти повинні: знати закономірності, структурні компоненти та тенденції розвитку інформаційних систем і технологій у вітчизняній та світовій економіці; уміти за багатофакторними критеріями оцінювати масштаби та роль цифрових технологій у контексті світової інтеграції та глобалізації; критично мислити і генерувати креативні ідеї для вирішення проблем впровадження сучасних інформаційних систем і технологій як стратегічного ресурсу підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості суб’єктів економічної діяльності на інноваційній основі; володіти теоретичним арсеналом для розроблення стратегії використання інноваційних інформаційних систем і технологій в Україні за умов глобалізації економіки; оцінювати можливості конкретних зарубіжних чи вітчизняних програмних розробок з метою використання в управлінні економічним суб’єктом;уміти використовувати одержані знання yнауково-дослідницькій діяльності та оперувати міжнародними статистичними та обліково-аналітичними базами даних.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Digitalекономіка і мережеві механізми її розвитку в контексті глобалізації. Digitalтехнології як стратегічний ресурс підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості підприємств. Основні закономірності  та механізми розвитку інформаційних систем і технологій обліку в умовах економіки нового типу. Інтелектуалізація аудиту і наукове обґрунтування його висновків. Концептуальні підходи використання інформаційно-комунікаційних технологій в оподаткуванні. Удосконалення методології використання інформаційних систем для вирішення задач обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. Безпека і захист інформації в умовах світової інтеграції та цифровізації інформаційного простору.

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» (2020)

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» (2020)

Остання редакція: 15.03.21