Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація і методика аудиту загального державного управління

Наука «Організація і методика аудиту в секторі загального державного управління»

Магістерська програма:8.03050903 «Облік і контроль в секторі загального державного управління».

Мета опанування наукив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050903 –оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями з аудиту та набуття практичних навичок його організації і методики проведення у ході виконання аудиту ефективності виконання бюджетних програм, аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, операційного аудиту та інших видів аудиту в секторі загального державного управління.

 

Основні завданнянауки – надати можливість студентам засвоєння теоретичних основ функціонування державного фінансового аудиту в Україні; вивчення законодавчо-нормативних актів, що регулюють здійснення аудиту в секторі загального державного управління України, міжнародних стандартів державного аудиту, кодексу професійної етики аудитора в державному секторі; набуття практичних навичок з організації, планування та методики виконання аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів за результатами проведення аудиту в бюджетній сфері щодо різних суб’єктів і об’єктів аудиту, а також уповноважених органів, що здійснюють державний фінансовий аудит в Україні; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів державного фінансового аудиту у процесі прийняття управлінських рішень в державному секторі, організації взаємодії державних аудиторів та суб’єктів різних рівнів державного управління.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Організація і методика аудиту 8О03 (99.5 KB)паспорт  з науки «Організація і методика аудиту», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О03 «Облік і контроль в секторі загального державного управління»)13 Жовтня 2017 р.