Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи економічного контролю

Мета опанування дисципліни: засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навичок проведення економічного контролю діяльності підприємств, установ та організацій для встановлення законності, доцільності і раціональності використання ними економічних ресурсів, здійснення господарських операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності функціонування об’єктів контролю.

Завдання дисципліни: розуміння базових категорій та новітніх теорій, концепцій, технологій і методів у сфері економічного контролю; розуміння основних етапів організації та здійснення економічного контролю, їх специфіки за формами контролю; здатність оцінювати ефективність функціонування системи економічного контролю діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання.

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати сутність економічного контролю, його елементи, форми, етапи та процедури здійснення; розуміти особливості організації та здійснення економічного контролю різними контролюючими органами та підрозділами на підставі оцінки їх функцій та повноважень; уміти організовувати, планувати та виконувати основні контрольні процедури під час здійснення контрольних заходів; вибирати методи і методичні прийоми контролю з урахуванням поставлених цілей і завдань контролю; систематизувати, аналізувати та узагальнювати матеріали за результатами контролю; об’єктивно оцінювати інформацію, отриману за результатами виконання контрольних процедур.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Сутність і роль економічного контролю у сучасних умовах господарювання. Система економічного контролю та її правові основи. Види і форми економічного контролю. Методи і методичні прийоми економічного контролю. Організаційні положення економічного контролю. Органи державного фінансового контролю в Україні, їх характеристика і функції. Особливості організації і проведення інспектування фінансово-господарської діяльності підприємства. Основи судово-економічної експертизи. Незалежний економічний контроль (аудит) в Україні: сутність, методика і організація. Внутрішній економічний контроль. Сучасний стан і перспективи розвитку економічного контролю в умовах диджиталізації.

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічного контролю» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи економічного контролю» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи економічного контролю» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Остання редакція: 05.01.22

Публікаціі з предмету

  • Основи економічного контролю 071 (420 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи економічного контролю» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
  • Основи економічного контролю (115,5 KB)паспорт дисципліни «Основи економічного контролю» (освітній ступінь бакалавр, спеціальність 6О01 «Облік і оподаткування»)13 Жовтня 2017 р.