Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Професійна етика та комунікації в диджитал-обліку та аудиті

Мета дисципліни полягає у тому, щоб артикулювати у системі теоретичних знань студентів етичний понятійно-категоріальний апарат в диджитал обліку та аудиті задля вміння виокремлювати моральні проблеми у професійній діяльності, здійснювати моральний вибір у прийнятті рішень, побудові стратегій професійної діяльності на підставі етичних суджень, комунікації і, як наслідок, сприяти впровадженню нової ціннісної парадигми професійних та предметно-визначених практик, що ґрунтується на ідеї добровільної та відповідальної асоціативної участі.

Завдання дисципліни: знати та розуміти: спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності; основний понятійно-категоріальний апарат етики, принципові відмінності між різними етичними системами та побудованими на них відповідними морально-нормативними вимогами та практиками; етичні норми та принципи при взаємодії та комунікації з керівниками та підлеглими при проведенні аудиту та здійсненні облікової діяльності; основні способи ідентифікації етичних проблем та підходи до їх розв’язання.

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: умітикритично осмислювати проблеми у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей; діагностувати загальну та специфічну моральну проблематику у професійних та предметно-визначених практиках; виокремлювати наявні та потенційні моральні проблеми у діяльності корпорацій; використовувати напрацьовані інструменти морально-нормативної регуляції для розв’язання/упередження багаторівневих моральних конфліктів у професійній/корпоративній діяльності та для підвищення рівня моральної компетентності фахівців професійної спільноти та членів корпорації; компетентно аргументувати прийняті рішення на підставі здійсненого морального вибору.

Зміст навчальної дисципліни за темами: Професійні цінності й професійна етика: сутність і зміст. Професійні об'єднання бухгалтерів і аудиторів — джерело етичних норм. Кодекси етики. Загальні вимоги до професійних бухгалтерів і аудиторів. Вимоги до осіб, що очолюють професійні організації. Вимоги до осіб, що працюють за наймом. Етика для працівників контрольно-ревізійної служби. Етика для працівників Державної служби.

Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна етика і комунікації в диджитал-обліку і аудиті» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Професійна етика і комунікації в диджитал-обліку і аудиті» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Остання редакція: 05.01.22